Obe­grän­sad surf har si­na grän­ser

Risk att många kun­der kan kom­ma att för­kö­pa sig

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Obe­grän­sat sur­fan­de till en fast kost­nad kan bli det nya på mo­bil­mark­na­den. Te­le2 är först ut. Men det är in­te gra­tis, 500 kro­nor i må­na­den kos­tar det, och det finns finstil­ta be­gräns­ning­ar.

Och finns en risk att många kun­der be­ta­lar för nå­got de in­te be­hö­ver.

– Det är svårt att ve­ta vad man be­hö­ver, sä­ger Ce­ci­lia Nor­lan­der, ju­rist på Kon­su­ment­ver­ket.

Te­le­kom­bran­schen har länge präg­lats av då­lig tillit till för­säl­jar­na och en djung­el av oli­ka av­tal som är svår att be­gri­pa sig på, en­ligt Kon­su­ment­ver­kets un­der­sök­ning­ar.

–Det är svå­ra pro­duk­ter som är svå­ra att jäm­fö­ra, sä­ger Nor­lan­der.

Ring­an­det har se­dan länge bli­vit se­kun­därt, mo­bil­te­le­fo­nen är i dag i stör­re ut­sträck­ning en da­tor. Och då blir frå­gan hur myc­ket da­ta be­hö­ver man, hur många så kal­la­de gi­ga­byte?

Te­le2 lan­se­rar nu som förs­ta ope­ra­tör ett obe­grän­sat sur­fan­de till ett pris som för­hål­lan­de­vis in­te är allt­för dyrt, 500 kro­nor i må­na­den.

– Ett gans­ka bra er­bju­dan­de, det finns de som re­dan är dy­ra­re, sä­ger Eli­as Nord­ling, re­dak­tör på tid­ning­en Mo­bil.

Men många kun­der kan kom­ma att för­kö­pa sig – att ope­ra­tö­ren drar in mer peng­ar på ett dy­ra­re abon­ne­mang än vad kun­der­na har an­vänd­ning av.

– Klart det finns en så­dan för­hopp­ning, och för många kun­der kanske det blir så, sä­ger Eli­as Nord­ling.

För Te­le2 hand­lar det om en fri­hets­käns­la:

– För oss är det vik­ti­gas­te att er­bju­da möj­lig­he­ten. Vi vet att många kun­der har svårt att för­stå kopp­ling­en till gi­ga­byte, ex­akt hur många gi­ga­byte be­hö­ver jag ... Al­la be­hö­ver ab­so­lut in­te obe­grän­sad da­ta, men många kun­der upp­skat­tar käns­lan av att va­ra obe­grän­sad, sä­ger Samu­el Skott, vd på Te­le2.

Snitt­för­bruk­ning­en bland Te­le2:s kun­der lig­ger på fem gi­ga­byte i må­na­den, ett så­dant abon­ne­mang kos­tar hos sam­ma ope­ra­tör hälf­ten så myc­ket.

Men helt fritt blir det in­te. Vid fem gi­ga­byte per dag slår en spärr till, då får man be­gä­ra ma­nu­ellt ex­tra surf, vis­ser­li­gen kost­nads­fritt. Det­ta för att in­te vis­sa ska sit­ta och tan­ka ner oer­hör­da mäng­der da­ta. Det finns näm­li­gen ka­pa­ci­tets­tak i mo­bil­nä­ten.

– Och då får al­la and­ra säm­re da­ta­has­tig­he­ter, sä­ger Eli­as Nord­ling.

Att tän­ka på i sam­man­hang­et är att man of­ta har till­gång till wi­fi i hem­met el­ler lik­nan­de. Då be­hövs in­te mo­bi­la­bon­ne­mang­et för att sur­fa.

Det är en hårt kon­kur­rens­ut­satt mark­nad och pro­duk­ter­na ope­ra­tö­rer­na er­bju­der är snar­li­ka.

– Då mås­te man hit­ta nya sätt som skil­jer ut sig. Det lig­ger i ti­den att hit­ta oli­ka er­bju­dan­den på just da­ta­mäng­den, sä­ger Ce­ci­lia Nor­lan­der. Ol­le Lind­ström/tt

KÄLLA: MOBILABONNEMANG.SE FOTO: FRED­RIK SANDBERG/TT/ARKIV

Mo­bi­ler. Snart kom­mer kanske nya krav från bar­nen – obe­grän­sat sur­fan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.