Forskar­pro­test mot ”al­ter­na­ti­va fak­ta”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Än­nu en jät­te­pro­test är på gång i USA. I dag an­ord­nas sto­ra ma­ni­fes­ta­tio­ner där och även i and­ra län­der, in­klu­si­ve Sve­ri­ge, för vetenskap och mot fals­ka nyheter och ”al­ter­na­ti­va fak­ta”.

I ja­nu­a­ri, da­gen ef­ter att pre­si­dent Trump till­träd­de, de­mon­stre­ra­de hund­ra­tu­sen­tals män­ni­skor i USA och and­ra de­lar av värl­den för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter un­der pa­rol­len Wo­men’s March. Då upp­stod tan­ken om att även ha en March for Sci­ence.

– Fors­ka­re bör­ja­de spon­tant bry­ta sig ur Wo­men’s March, sä­ger en av ar­ran­gö­rer­na till da­gens ma­ni­fes­ta­tion, Rush Holt, som le­der det mäk­ti­ga Ame­ri­can As­so­ci­a­tion of the Ad­van­ce­ment of Sci­ence, till ny­hets­by­rån AFP.

Fors­ka­re bör­ja­de pla­ne­ra för en egen de­mon­stra­tion.

Syf­tet är att stå upp för vik­ten av att po­li­tis­ka be­slut har en grund i ve­ten­skap­lig forsk­ning och att sä­ga ifrån mot in­re­se­re­strik­tio­ner som fors­kar­na an­ser hind­rar kun­skap från att flö­da fritt.

Fors­ka­re kom­mer att gå i tä­ten för de­mon­stra­tions­tå­gen, men al­la som är kri­tis­ka till den väx­an­de fak­ta- re­si­sten­sen i sam­häl­let är väl­kom­na.

– De som ar­ran­ge­rar mar­schen har lagt ner myc­ket mö­da på att sä­ga att det här in­te hand­lar om nå­gon sär­skild of­fent­lig el­ler po­li­tisk per­son, sä­ger Holt.

Sam­ti­digt är kopp­ling­en till pre­si­dent Do­nald Trump och hans re­ge­ring svår att bort­se ifrån. Trump har vi­sat en ned­lå­tan­de at­ti­tyd mot kli­mat­forsk­ning­en, kopp­lat ihop vac­ci­na­tion med au­tism, samt till­satt en vice­pre­si­dent som in­te tror på evo­lu­tions­lä­ran. Ny­li­gen fö­reslog han sto­ra ned­skär­ning­ar i mil­jöoch ve­ten­skaps­bud­ge­ten.

Den störs­ta de­mon­stra­tio­nen äger rum i hu­vud­sta­den Washing­ton, men mar­scher pla­ne­ras över he­la lan­det, i sam­man­lagt 375 stä­der.

And­ra län­der har ha­kat på. För­u­tom i USA pla­ne­ras mar­scher i 142 stä­der i 51 län­der, in­klu­si­ve Sve­ri­ge där de­mon­stra­tio­ner ska hål­las i Stock­holm, Gö­te­borg, Uppsa­la, Umeå och Lu­leå.

Ro­land Johansson/tt

FOTO: AP/ARKIV

Do­nald Trump.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.