WHO var­nar för he­pa­ti­tök­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MEDICIN. Cir­ka 325 mil­jo­ner män­ni­skor värl­den över är smit­ta­de av he­pa­tit A- el­ler B-vi­rus, rap­por­te­rar världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO i en ny rap­port. En­ligt or­ga­ni­sa­tio­nen sak­nar ock­så en ma­jo­ri­tet av de drab­ba­de möj­lig­he­ter till vård, vil­ket i slutän­dan ris­ke­rar att bi­dra till kro­nis­ka le­verska­dor, can­cer el­ler döds­fall.

”He­pa­tit ses nu som en stor häl­so­ut­ma­ning som be­hö­ver ome­del­ba­ra åt­gär­der”, sä­ger Mar­ga­ret Chan, ge­ne­ral­di­rek­tör för WHO i ett press­med­de­lan­de.

He­pa­titvi­rus bi­drog till 1,34 mil­jo­ner döds­fall un­der 2015. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.