Sat­sa på lu­rar med god kva­li­tet

Hallands Nyheter - - Konsument - JO­NAS EKELUND kon­su­ment@gp.se

Lägg en ex­tra slant på di­na lu­rar så får du bätt­re ljud som hål­ler läng­re. Det vi­sar ett test av sju mär­ken.

Det kan va­ra väl värt att in­ve­ste­ra li­te ex­tra peng­ar i si­na hör­lu­rar. Spe­ci­ellt när man an­vän­der dem of­ta. Man får en bätt­re bygg­kva­li­tet vil­ket be­ty­der att lu­rar­na hål­ler läng­re. Tid­skrif­ten Ljud & Bild har tes­tat ett ur­val av kva­li­tets­hör­lu­rar.

Man kan se det som att man ba­ra spri­der ut in­ve­ste­ring­en över fler år jäm­fört med att kö­pa ett par bil­li­ga lu­rar. Dess­utom får man en bätt­re ljud­kva­li­tet un­der den ti­den. Och är man en fli­tig bru­ka­re och för­mod­li­gen mu­sikäls­ka­re ska det ju ock­så lå­ta så bra som möj­ligt så att man kan nju­ta av mu­si­ken. 1

SENNHEISER CX 5.00. Senn­hei­sers klas­sis­ka lu­rar har fått en ut­märkt ma­ke­o­ver. CX 5.00 ser mo­der­na ut men har ock­så för­bätt­rats på al­la sätt. Den vink­la­de for­men gör att de sit­ter skönt och att lju­det kom­mer rakt in i öron­gång­en. De är lät­ta för be­kväm långlyss­ning och har en lät­tan­vänd fjärr­kon­troll. Dess­utom har de ett ljud som till­ta­lar mas­sor­na, med en varm klang samt en li­te kraft­ful­la­re bas. Det gör att mu­si­ken helt en­kelt lå­ter ro­li­ga­re, även om fin­sma­kar­na kan ha syn­punk­ter på det. 2

AKG N20. De ser li­ka trev­li­ga ut som de lå­ter. Åt­minsto­ne om man gil­lar en mo­dern de­sign som stic­ker ut li­te från mäng­den. Vi gil­lar ock­så att slad­den är tras­sel­fri och att man kan väl­ja om den ska fun­ge­ra med Andro­id el­ler ip­ho­ne. Man får med många till­be­hör, in­te ba­ra en flyg­plan­sad­ap­ter ut­an även ett ren­gö­rings­verk­tyg. Lju­det är vis­ser­li­gen ba­stungt, men ut­an att do­mi­ne­ra på nå­got sätt och ba­lan­sen är bra. Dä­re­mot kan de lå­ta li­te trå­ki­ga med akus­tis­ka li­ve­in­spel­ning­ar. 3

BO­WERS & WIL­KINS C5 Se­ri­es 2. Vi ha­de höga för­vänt­ning­ar på lju­det från B&W och vi blev in­te be­svik­na. Man får en klar dis­kant, ett rikt mel­lan­re­gis­ter och bra dy­na­mik. Ba­sen är dock ovän­tat kraft­full, vil­ket kan va­ra en för­del för vis­sa gen­rer men en nack­del om man vill ha ett ne­utralt ljud. Lu­rar­na ser spän­nan­de ut och känns för­tro­en­de­in­gi­van­de väl­kon­stru­e­ra­de. Pro­ble­met är den ovan­li­ga bå­gen som ska hål­la dem på plats i örat. Den är in­te ba­ra li­te bö­kig att han­te­ra ut­an kan kän­nas obe­kväm vid läng­re lyss­ning. 4

ONKYO E700M. Från ett hi­fi­mär­ke som Onkyo så för­vän­tar man sig kva­li­tet och det får man verk­li­gen här. Ma­te­ri­al­val och bygg­kva­li­tet är i topp­klass, men den har ock­så en form­giv­ning som stic­ker ut från mäng­den. Man för­vän­tar sig ock­så ett hi­fi-ljud, men det får man dä­re­mot in­te. In­te om man med det me­nar ett ne­utralt ljud där mu­si­ken lå­ter som när den spe­la­des in. Märk­ligt nog har de en rik­tigt kraf­tig bas som do­mi­ne­rar. Per­fekt om man vill ha dund­ran­de trum­mor,

men det pas­sar långt ifrån al­la. 5 JAYS A-JAYS FI­VE. Jays de­sign är å ena si­dan av­ska­lad och ele­gant, å and­ra si­dan re­jäl och på­lit­lig. Vi gil­lar den plat­ta slad­den som in­te trass­lar sig och känns tå­lig, men den tyng­er ock­så på prop­par­na vil­ket gör att de kan ram­la ut. För­va­ringsas­ken är snygg, men li­te väl stor att ha med sig. Fjär­ren är prak­tisk och kan fås för al­la ty­per av mo­bi­ler. Lju­det är kraft­fullt och kan kän­nas im­po­ne­ran­de med hit­mu­sik. Men det är för över­dri­vet för att man ska kun­na nju­ta av mer fin­stämd mu­sik.

Man kan se det som att man ba­ra spri­der ut in­ve­ste­ring­en över fler år jäm­fört med att kö­pa ett par bil­li­ga lu­rar. 6

RA­ZER HAM­MER­HE­AD PRO V2. Vill man in­te ba­ra ha det bäs­ta lju­det när man sit­ter hem­ma och spe­lar, ut­an även när man re­ser, så kan Ham­mer­he­ad va­ra fres­tan­de. De bju­der på ett liv­fullt ljud med re­jäl bas och har en rik­tigt bra mik­ro­fon för sam­tal. Trev­ligt nog får man även med en ad­ap­ter så att de kan kopp­las in i da­torn. Där kan de dock in­te er­sät­ta ett par re­jä­la ga­ming­lu­rar. Men det kan va­ra en bra back­up el­ler an­vän­das för Sky­pe. Som mu­siklu­rar räc­ker de in­te he­la vägen fram även om de bju­der på ett en­ga­ge­ran­de ljud. 7

PA­NA­SO­NIC RP-HJX21M. Pa­na­so­nics prop­par har en de­sign som för tan­ken till sci­ence fic­tion sna­ra­re än hi­fi. De ser ut som små jet­mo­to­rer och myc­ket rik­tigt är de ut­for­ma­de för att le­ve­re­ra myc­ket bas och ett stort dy­na­miskt ljud. Nack­de­len är att prop­par­na är så sto­ra att de in­te rik­tigt vill sit­ta kvar i örat. Även om det är kraft i lju­det så når man in­te fram när det gäl­ler kva­li­te­ten. Någon­ting i kon­struk­tio­nen gör att de lå­ter li­te lud­digt och från­va­ran­de, vil­ket gör att det in­te lå­ter na­tur­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.