ARN: In­te fel på ol­jat bord

Hallands Nyheter - - Konsument - AN­NA LILJENBERG 031-62 42 14 an­na.liljenberg@gp.se

Det ol­ja­de ek­bor­det sprack. Kun­den fick ett nytt. Men han var in­te nöjd med det och vil­le by­ta det mot ett nytt.

I maj köp­te man­nen ett köks­bord och sex sto­lar för 9 795 kro­nor av Mio Frölun­da. Ef­ter någ­ra vec­kors an­vänd­ning sprack bor­det och Mio skic­ka­de ett nytt bord till ho­nom. Han var dock in­te nöjd med fär­gen på det­ta bord. Bu­ti­ken för­kla­ra­de att det be­rod­de på att det ol­jats in fö­re le­ve­rans. Men så upp­stod vi­ta fläc­kar på bor­det och nu vil­le man­nen by­ta ut även det­ta bord.

MIO SA­DE NEJ och sa­de att det kan skil­ja i ny­ans mel­lan oli­ka bord i sam­ma träslag. Ol­ja­de bord be­hö­ver un­der­hål­las och de vi­ta fläc­kar­na be­ror på att man­nen in­te ol­jat in det. Mio har ock­så er­bju­dit sig att åka till man­nen och vi­sa hur ett bord ol­jas in.

ARN, All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, går på fö­re­ta­gets lin­je. Bor­det har ing­et fab­ri­ka­tions­fel och kun­dens krav av­slås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.