Wic ja­gar Ty­resö-trio

När War­berg IC ja­gar för­stärk­ning vän­der man blic­kar­na mot Ty­resö Troll­bäc­ken. – Det en­da jag vet nu är att jag vill ifrån Stock­holm, sä­ger Aman­da Aho­la.

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - MAT­TI­AS NILSSON 010-471 53 42 mat­ti­as.nilsson@hn.se

Det har länge va­rit tyst kring War­bergs dam­lag vad gäl­ler ny­för­värv. För ett par vec­kor se­dan bjöd klub­ben ner Ty­resö-bac­kar­na Aman­da Aho­la, född 1996, och Ida Ör­nqvist, född 1998, till väst­kus­ten.

– DE VI­SA­DE runt i Var­berg och be­rät­ta­de om klub­bens mål­sätt­ning om hur de job­bar och man fick re­da på det man kun­de och vil­le få, sä­ger Aman­da Aho­la.

– Jag fick ett bra in­tryck. Det är en bra för­e­ning och fin stad. Det fanns väl­digt många en­ga­ge­ra­de som var driv­na i klub­ben. Det kän­des som de ha­de fram­ti­den för sig på dam­si­dan, och herr­la­get tar nya tag ef­tersom de åk­te ur, sä­ger Ida Ör­nqvist.

AMAN­DA SPE­LA­DE ”BA­RA” åt­ta mat­cher för Ty­resö Troll­bäc­ken för­ra sä­song­en. In­nan dess har hon spe­lat för Mo­ra, Uppsa­la och Hud­dinge. På kon­tot har hon ock­så 14 U19-lands­kam­per och vann VM för tre år se­dan.

– Jenny Dahl har jag spe­lat med, men an­nars har jag in­te så stor koll, sä­ger Aman­da som för­vän­tas ta ett be­slut inom kort.

– In­nan maj är slut. Hon fort­sät­ter: – Klart det är svårt. Det är in­te ba­ra in­ne­ban­dyn som ska fun­ge­ra ut­an allt runt om­kring med jobb. War­berg har sagt att de ska hjäl­pa mig så det är ing­en fa­ra.

IDA ÖR­NQVIST HAR pre­cis som Aman­da Aho­la fått ett kon­trakts­för­slag och även där är ett be­slut nä­ra.

– Två, max tre vec­kor, sä­ger Ida som har kon­takt med ”någ­ra klub­bar till”.

Även en for­ward Ju­lia Cro­n­eld, född 1997, har va­rit på vi­sit i Var­berg.

– Vi ska ha en kon­takt på lör­dag el­ler sön­dag. Ram­lar de här tre in så ser det bra ut. Det blir li­te spän­nan­de da­gar, er­kän­ner sport­che­fen Andre­as Wahman. Kom­mer ni vär­va mer?

– Det är klart att nu åk­te Tä­by och Pix­bo ut i se­mi. Man får se vad som hän­der i de klub­bar­na. Det blir ju en ju­ste­ring på le­dar­si­dan i Pix­bo. Jag vet in­te vad som hän­der men de har fle­ra duk­ti­ga spe­la­re.

SE­DAN TI­DI­GA­RE HAR An­na Johansson de­kla­re­rat att det in­te blir nå­gon fort­sätt­ning i Wic. Ma­lin Pet­ters­son är ock­så tvek­sam.

– Vi vet var vi har varand­ra. Hon mås­te kän­na att hon or­kar, men i så fall vill jag att hon flyt­tar hit - och jobb­pend­lar till Gö­te­borg, sä­ger Wahman.

”Ram­lar de här tre in så ser det bra ut. Det blir li­te spän­nan­de da­gar”

I BÖR­JAN AV maj in­le­der Wic för­sä­song­en. Och man job­bar på att få in en ex­tern fysträ­na­re med fo­kus på mer in­di­vi­du­ell trä­ning.

I vec­kan no­mi­ne­ra­des The­re­se Ar­ne­son, Andrea En­vall och Jenny Dahl till ”Årets roo­kie”. Men ing­en i tri­on fick pri­set. Det gick till End­re IF:S Moa Svanström.

ANDRE­AS WAHMAN sport­chef i War­berg

Bild: JO­HAN­NA LUNDBERG

BACK PÅ VÄG TILL WIC. Aman­da Aho­la, här i Hud­dinges match­ställ, är en back som är hög­ak­tu­ell för spel i War­berg IC. Lag­kom­pi­sar­na Ida Ör­nqvist och Ju­lia Cro­n­eld har ock­så be­sökt klub­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.