Kal­las be­sked: Nob­bar lands­la­get

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Char­lot­te Kal­la Os-sat­sar på egen hand. Pre­cis som i vint­ras kom­mer skid­stjär­nan att trä­na själv ut­an­för lands­la­get. Lands­lags­che­fen be­kla­gar be­slu­tet.

In­för fjol­års­sä­song­en tog Char­lot­te Kal­la det kon­tro­ver­si­el­la be­slu­tet att trä­na i egen re­gi, dock med till­gång till lands­la­gets re­sur­ser, och det tän­ker hon fort­sät­ta med.

”Jag har be­stämt mig för att stå ut­an­för lands­la­get den kom­man­de trä­nings­sä­song­en till för­mån för att ut­veck­la sa­m­ar­be­tet med gäng­et som fanns runt mig för­ra sä­song­en”, sä­ger Char­lot­te Kal­la i ett press­med­de­lan­de.

MAG­NUS ING­ES­SON FORT­SÄT­TER som Kal­las per­son­li­ga trä­na­re. Ing­es­son kom­men­te­rar Kal­las be­slut:

– Hon har vägt för och emot och kom­mit fram till det här. Hon kän­ner sig trygg i be­slu­tet, sä­ger Ing­es­son till TT. TT: Vad blev av­gö­ran­de?

– Hon har job­bat tajt med någ­ra av oss och vill fort­sät­ta dri­va den lin­jen, sä­ger Ing­es­son.

För lands­la­get är Kal­las be­sked en be­svi­kel­se.

”Vi ha­de gär­na sett Char­lot­te till­ba­ka till lands­la­gets trä­nings­grupp, men det fun­ge­ra­de bra för­ra året och vi re­spek­te­rar det be­slut Char­lot­te ta­git. Vi från Svens­ka Skid­för­bun­det kom­mer att gö­ra vad vi kan för att stöt­ta hen­ne i den eg­na sats­ning­en. Det vik­ti­gas­te är att Char­lot­te kän­ner sig trygg och kom­mer i god form, för al­la vill vi ju se svens­ka fram­gång­ar i skid­spå­ren kom­man­de sä­song med OS i Py­e­ong­chang som den sto­ra höjd­punk­ten”, sä­ger lands­lags­che­fen Jo­han Sa­res i ett press­med­de­lan­de.

ATT 29-ÅRING­EN STÅR ut­an­för lands­la­get in­ne­bär att hon kör i egen re­gi un­der den täv­lings­fria sä­song­en. När täv­lings­sä­song­en star­tar i no­vem­ber är hon med lands­la­get igen.

Den se­nas­te sä­song­en blev in­led­nings­vis in­te alls som Kal­la vil­le. Hon drab­ba­des av hjärt­flim­mer i världs­cupp­re­miä­ren i Ru­ka i slu­tet av no­vem­ber och tving­a­des till vi­la. Hon var till­ba­ka till Tour de Ski i mel­lan­da­gar­na där hon tog en tred­je­plats i 10-kilo­me­terslop­pet (kl) i masstart i Val di Fi­em­me och slu­ta­de el­va sam­man­lagt.

DET BLEV YT­TER­LI­GA­RE en pall­plats på 10 kilo­me­ter (fri stil) i Ul­ri­ce­hamn en knapp må­nad se­na­re och en andra­plats på di­stan­sen, i klas­sisk stil, i Otepää.

Hon be­va­ra­de for­men in i VM i Lah­tis där det blev sil­ver i mil­lop­pet (kl), brons i skithlon och sil­ver i sta­fet­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.