Schnit­zel i ma­gen ska ge FVBK fort­satt Sm-fi­nal­spel

Hallands Nyheter - - Sporten - MIKAEL MARTINSSON 010-471 52 47 mikael.martinsson@hn.se

Jo­han Eriks­son och lag­kam­ra­ter­na lad­dar med schnit­zel, klyft­po­ta­tis och sås på vägre­stau­rang­en i Ödes­hög. Ener­gin ska räc­ka till fort­satt Sm-fi­nal-spel.

Det är in­te tal om att åka da­gen in­nan och till­bringa kväl­len på ho­tell. Bus­sen går kloc­kan 8.30 på lör­dags­mor­go­nen och la­get får knappt två tim­mar på sig in­nan match.

Men först stan­nar man i Ödes­hög.

– Där till­bring­ar man många tim­mar un­der vin­ter­halv­å­ret, sä­ger Jo­han Eriks­son.

Stop­pet in­ne­bär mat och att spe­lar­na får sträc­ka på be­nen. Allt för att kom­ma i form till mat­chen.

LINKÖPING LE­DER MED 2–0 i mat­cher och kan av­gö­ra och ta Sm-gul­det på lör­da­gen.

– Vi har sagt he­la slut­spe­let att ing­en har trott på oss och att vi ba­ra ska gö­ra vår grej. Nu gäl­ler det att få upp ener­gin un­der he­la mat­chen, som vi ha­de mot Hyl­te. Men blir in­te det­ta för tufft?

– Nej då, vi har in­ta­lat oss att det ska bli en lång match­se­rie. Linköping har ett bra team och tunga kil­lar som kli­ver på. Men vi ska för­sva­ra oss. Vi vi­ker in­te ner oss. Det är ju gul­det vi spe­lar om.

Fal­ken­bergs trä­na­re Pa­trick Apa­ri­cio kan tro­ligt­vis räk­na in Je­an Pra­do Sil­va i la­get igen.

– Han kom­mer att tes­ta in­nan match, men hur vi stäl­ler upp la­get vill jag in­te sä­ga. Det finns fle­ra möj­lig­he­ter.

Hans er­sät­ta­re Jo­han Gru­veaus gjor­de en bra match se­nast.

– Nu gäl­ler det för la­get att ploc­ka fram den team­käns­lan som vi haft un­der sä­song­en som gett oss så sto­ra fram­gång­ar, som egent­li­gen ing­en ha­de vän­tat sig.

PA­TRICK APA­RI­CIO ÄR med­ve­ten om att la­get mås­te topp­pre­ste­ra, helst på al­la plat­ser i la­get.

– Vi mås­te hål­la ihop det och in­te lå­ta fi­nal­stres­sen ta oss. Bå­da la­gen har si­na match­pla­ner och det är in­te myc­ket över­rask­ning­ar. Vi har lyc­kats att ta bort de­ras mitt­bloc­ka­res an­fall och Mar­tin Larsson har hel­ler in­te synts så myc­ket.

Men Erik Sundberg fick man in­te stopp på se­nast. Det mås­te man få nu.

”Vi vi­ker in­te ner oss. Det är ju gul­det vi spe­lar om” JO­HAN ERIKS­SON li­be­ro

Bild: RO­BERT BOMAN / FALKENBERGSBILD.SE

MOT NYA MÅL. Linn Al­brekts­son hop­pas på att kun­na nä­ta när la­get mö­ter Hovås/bill­dal.

Bild: RO­BERT BOMAN / FALKENBERGSBILD.SE

Jo­han Eriks­son och hans Fal­ken­bergs VBK har än­nu in­te vun­nit nå­gon fi­nal­match.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.