Linn vill gö­ra förs­ta må­let

Hallands Nyheter - - Sporten - MIKAEL MARTINSSON 010-471 52 47 mikael.martinsson@hn.se

Mar­gi­na­ler­na krym­per i och med en hög­re se­rie. Det är an­fal­la­ren Linn Al­brekts­son med­ve­ten om. Hon minns fort­fa­ran­de fri­lä­get i pre­miä­ren. – Man ha­de 100 mil­jo­ner tan­kar i hu­vu­det, be­rät­tar hon.

Match stod och väg­de vid 0–0 då fick Linn Al­brekts­son ett fri­lä­ge. Och kanske all­de­les för lång tid på sig.

– Det var väl ett fri­lä­ge som al­la and­ra, vid vis­sa tän­ker man ef­ter vid and­ra går det av sig självt.

HON ER­KÄN­NER ATT det var en ny si­tu­a­tion i och med att Böl­jan nu spe­lar i Eli­tet­tan.

– Men jag vet att jag kan sät­ta en så­dan chans och det tän­ker jag gö­ra näs­ta gång.

Di­rekt ef­ter mat­chen mot Hol­malund var det såklart be­svik­na mi­ner i la­get.

– Vi är in­te myc­ket säm­re än dem och har fle­ra chan­ser och oav­gjort ha­de va­rit rätt­vist. Men nu ska vi vin­na näs­ta match i stäl­let, sä­ger Linn.

Trä­na­ren To­bi­as Ba­rin tyc­ker att Böl­jan, även om de är ny­kom­ling­ar, är fa­vo­rit i mat­chen mot Hovås Bill­dal.

– De har näs­tan ett helt nytt lag jäm­fört med för­ra sä­song­en. Det har flyt­tat upp många unga spe­la­re och vi har fy­si­ken. Det gäl­ler att ta de här mat­cher­na.

TO­BI­AS BA­RIN VAR nöjd med att la­get or­ka­de i 90 mi­nu­ter i pre­miä­ren.

– Det är all­tid ovisst hur tem­pot blir men att vi or­ka­de ger en trygg­het i la­get som är skön att ha.

Klub­ben har in­te bör­jat scou­ta si­na kom­man­de mot­stån­da­re.

– Det är svårt att hin­na med även om mat­cher­na ska fil­mas. Den pro­ces­sen har in­te star­tat. Vi fo­ku­se­rar mest på vårt eget spel som fun­ge­ra­de så bra för­ra sä­song­en.

TRUP­PEN ÄR IN­TAKT så när som mål­vak­ten Jas­mi­ne Strand­berg som har va­rit i New York på re­sa och in­te hel­ler är med på lör­da­gen.

– Re­san var in­pla­ne­rad in­nan spel­pro­gram­met la­des, och vi gjor­de ett un­dan­tag, men an­nars ska tje­jer­na pla­ne­ra för att kun­na va­ra med, sä­ger To­bi­as Ba­rin.

Böl­jan stäl­ler upp med sam­ma star­tel­va som i pre­miä­ren. Nan­na Jans­son var in­te med se­nast, och bör­jar på bän­ken.

– Hon blev mag­sjuk strax fö­re mat­chen, an­nars kon­kur­re­rar hon om en start­plats, sä­ger To­bi­as Ba­rin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.