In­hop­par­na ger FFF hopp

Hallands Nyheter - - Sporten - MIKAEL MARTINSSON 010-471 52 47 mikael.martinsson@hn.se

Kon­kur­ren­sen hård­nar i Fal­ken­bergs FF. Trä­na­ren Has­se Eklund be­röm­de in­hop­par­na se­nast och det kan sät­ta si­na spår i star­tel­van. – De kom in med ener­gi, sä­ger han.

Att in­hop­pan­de Ri­chard Don­kor lig­ger nä­ra en start­plats på yt­ter­mitt­fäl­tet är ing­en vild giss­ning. Även om trä­na­ren Has­se Eklund såklart in­te vill av­slö­ja nå­got. Det åter­står en trä­ning in­nam mat­chen mot Åtvi­da­berg.

– Men han kom in med bra tek­nik och ett jäkla­ra­nam­ma som gav he­la la­get ener­gi. Se­dan ha­de han ju va­rit sjuk en vec­ka och har då­ligt flås, sä­ger Has­se.

KANSKE IN­NE­BÄR DET än­nu en start på bän­ken.

Start­de­bu­te­ran­de yt­ter­bac­ken Li­nus Andersson byt­tes ut i and­ra halv­lek.

– Det var han själv som sig­na­le­ra­de att han ha­de kramp­kän­ning­ar och det ha­de ing­et med spe­let att gö­ra. Han gjor­de en helt okej in­sats. Även om han blan­da­de och gav med fi­na bryt­ning­ar och nå­gon in­di­a­na­re.

Så kom må­let ock­så från hans kant.

– Vi ha­de då­lig press på boll­hål­la­ren där och så ska he­la back­lin­jen fal­la mer i den si­tu­a­tio­nen. Det ha­de vi pra­tat om. Se­dan var det små mar­gi­na­ler till off­si­de och do­ma­ren val­de att in­te blå­sa.

Li­nus Andersson tog många fas­ta si­tu­a­tio­ner med sin väns­ter­fot.

– Han har en bra fot och det vi­sa­de han mot Trel­le­borg på hör­nan som Per Karls­son nic­ka­de in. Jag trod­de att han skul­le ha li­te svå­ra­re med tem­pot, men Li­nus har en fan­tas­tisk in­ställ­ning.

Det som fat­tas är det of­fen­si­va spe­let. Där har kon­kur­ren­ten Mahmut Özen ett li­tet för­språng. Men vem av dem som star­tar på sön­dag är oklart.

– Vi ska se på trä­ning­en på lör­da­gen hur vi ska stäl­la upp tak­tiskt och ock­så ta hän­syn till spe­lar­nas form.

ÅTVI­DA­BERG LIG­GER SIST i se­ri­en

med noll po­äng.

– Li­te över­ras­kan­de, men det har ba­ra gått tre om­gång­ar. Jag tyc­ker att de va­rit vär­da fler po­äng. Ni har ock­så noll seg­rar!

– Vi har mött två topp­lag i bra form och så hem­mas­tar­ka Trel­le­borg, för­kla­rar Has­se Eklund.

Som mås­te få igång det of­fen­si­va spe­let i la­get där Erik Pärs­son än­nu in­te kom­mit in i mål­pro­to­kol­let. Kanske öpp­nar det för Ste­fan Ro­de­våg från start på sön­dag.

Bild: KRIS­TER ANDERSSON

Ri­chard Don­kor gjor­de suc­cé som in­hop­pa­re mot De­ger­fors, men har va­rit krass­lig un­der vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.