Uni­ted mot Cel­ta i se­mi­fi­na­len

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Det blir ing­et svensk­mö­te när fi­na­len i Eu­ro­pa Le­a­gue spe­las på Fri­ends Are­na den 24 maj. Man­ches­ter Uni­ted, med ska­da­de Zla­tan Ibra­hi­mo­vic, mö­ter John Gui­det­tis Cel­ta Vi­go re­dan i se­mi­fi­na­len.

La­gens förs­ta se­mi­fi­nal­mö­te spe­las i Vi­go den 4 maj, med re­tur i Man­ches­ter den 11 maj. I den and­ra se­mi­fi­na­len får Ajax från Ams­ter­dam bör­ja på hem­ma­plan mot frans­ka Lyon. Det är dock högst osä­kert om Zla­tan Ibra­hi­mo­vic kan spe­la för sitt Man­ches­ter U i Eu­ro­pa Le­a­gues kom­man­de mat­cher. Han läm­na­de tors­da­gens kvarts­fi­nal mot bel­gis­ka An­der­lecht med en knä­ska­da som be­fa­ras va­ra all­var­lig.

Även John Gui­det­ti tving­a­des bry­ta mat­chen när Cel­ta Vi­go möt­te Genk. Gui­det­ti ger dock lug­nan­de be­sked via In­stagram. ”Jag vill ba­ra gö­ra klart att jag in­te blev ska­dad igår kväll”, skri­ver den svens­ke lands­lags­spe­la­ren.

Gui­det­ti be­rät­tar att han in­te måd­de bra fö­re mat­chen, för­sök­te spe­la än­då, men ef­ter en stund in­såg att det var bäst att by­tas ut. ”Om en el­ler två da­gar är jag klar”, till­läg­ger John Gui­det­ti.

Man­ches­ter Uni­ted och Cel­ta Vi­go har ald­rig ti­di­ga­re mötts i en täv­lings­match, en­ligt Reu­ters.

Lott­ning­en ge­nom­för­des av Ue­fa i går i schwei­zis­ka Nyon. Lot­ter­na drogs av den svens­ke för­re lands­lags­spe­la­ren Pa­trik Andersson.

Bild: FRANCOIS LENOIR

John Gui­det­tis Cel­ta Vi­go ställs mot Man­ches­ter Uni­ted i se­mi­fi­na­len i Eu­ro­pa Le­a­gue.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.