HV i pres­sat lä­ge: ”Ba­ra att ga­sa”

Hallands Nyheter - - Sporten - GÖ­RAN SUNDBERG TT

Hem­maplans­för­de­len är bor­ta, det finns frå­ge­tec­ken kring ett par av de le­dan­de spe­lar­na och la­get har in­te vun­nit i Gäv­le på drygt två år. HV71 är i ett pres­sat lä­ge i Sm-fi­nal­se­ri­en mot Brynäs. – Det är ba­ra att ga­sa. Vi ska sno en match där up­pe och se­dan vin­na res­ten hem­ma, sä­ger back­bjäs­sen Andre­as Borg­man.

Jön­kö­pings­la­get gick i mång­as ögon in som fa­vo­rit i Sm-fi­nal­se­ri­en, men är i un­der­läge med 1–2 i mat­cher och har tap­pat hem­maplans­för­de­len.

Ef­ter att ha gått som tå­get bå­de i kvarts­fi­nal, fy­ra ra­ka mot Fär­je­stad, och se­mi­fi­nal, 4–1 över Mal­mö, har spe­let plöts­ligt bör­jat hac­ka.

Som när den två må­na­der långa vinst­svi­ten på hem­ma­plan bröts i tors­dags se­dan Brynäs vun­nit med 4–3 ef­ter för­läng­ning.

– Vi gör en till­räck­ligt bra pre­sta­tion för att vin­na, men vå­ra miss­tag kos­tar oss mat­chen. De mås­te vi få bort.

– Skill­na­den i spe­let är att Brynäs är mer kon­se­kven­ta. Chan­ser­na de vas­kar fram är mest på vå­ra miss­tag, puck­tapp i mitt­zon fram­för allt. Det är nå­got som vi har tryckt väl­digt hårt på. Vi mås­te bli mer kon­se­kven­ta och va­ra nöj­da med det enk­la ibland, sä­ger trä­na­ren Jo­han Lind­bom.

JÖN­KÖ­PINGS­LA­GET HAR knap­past råd med än­nu en för­lust i Gäv­le på lör­da­gen.

Men Andre­as Borg­man tyc­ker in­te att lä­get är pres­sat:

– Det känns som att vi har en jäk­la bra möj­lig­het. Det gäl­ler att vi kom­mer ihop som lag och blir den ma­skin vi har va­rit.

Den tuf­fe och skick­li­ge bac­ken, fost­rad i Hud­dinge, kom från all­svens­ka Väs­terås in­för sä­song­en och har sla­git ige­nom or­dent­ligt. Han har de­bu­te­rat i Tre Kro­nor och spe­la­de bland an­nat i Swe­den Hoc­key Ga­mes.

Ef­ter en li­te tre­van­de start i fi­nal­se­ri­en gjor­de han sin bäs­ta match se­nast då spe­let blev tuf­fa­re än i de ge­nom­snäl­la förs­ta två fi­na­ler­na.

– Jag ska ju spe­la fy­siskt så det pas­sar mig myc­ket bätt­re när det går fort, man får ge och ta smäl­lar och det är myc­ket käns­lor. Det är ju det som gör den här spor­ten, sä­ger Borg­man som gjort nio po­äng (2 mål+7 as­sist) i slut­spe­let, varav tre as­sist i fi­nal­se­ri­en.

HV71 HAR FEM ra­ka för­lus­ter i Gäv­le och har in­te vun­nit där se­dan den 27 ja­nu­a­ri 2015. La­get har dess­utom frå­ge­tec­ken kring två av si­na för­grunds­fi­gu­rer.

Si­mon Öne­rud, sex mål hit­tills, är ett osä­kert kort ef­ter smäl­len från Lu­kas Kil­ström i tors­dags. Jo­han Lind­bom har dock sto­ra för­hopp­ning­ar att han ska kun­na spe­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.