Fi­nal­la­gen ställs mot varand­ra i se­mi

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Det blir en ”re­pris” på fjol­års­fi­na­len i Cham­pi­ons Le­a­gue. Men i år möts de spans­ka fot­bolls­gi­gan­ter­na Re­al Madrid och At­lé­ti­co Madrid re­dan i se­mi­fi­nal. I den and­ra se­mi­fi­na­len ställs Mo­naco mot Ju­ven­tus.

Re­al Madrid och Mo­naco har hem­ma­match i de förs­ta se­mi­fi­na­ler­na som spe­las den 2 och 3 maj.

Det är fem­te gång­en som Madrid­la­gen möts i Cham­pi­ons Le­a­gu­e­och Eu­ro­pacup-sam­man­hang. Re­al Madrid vann fi­na­len i fjol, ef­ter straff­lägg­ning, och får nog gäl­la som fa­vo­rit i se­mi­fi­nal­mö­tet i år. Re­al slog ut det tys­ka stor­la­get Bay­ern Mün­chen i kvarts­fi­nal me­dan At­lé­ti­co vann över Lei­ces­ter.

– Vi kän­ner varand­ra väl­digt bra, sä­ger Re­al Madrids klubb­di­rek­tör Emi­lio But­ra­gu­e­no till Be­ins­ports.

– Var­je de­talj kom­mer att räk­nas, och vi mås­te va­ra väl­digt för­sik­ti­ga. De för­sva­rar sig myc­ket bra och har spe­la­re med hög kva­li­tet som vet hur man ut­nytt­jar miss­tag, fort­sät­ter But­ra­gu­e­no.

Ju­ven­tus är fa­vo­rit i mö­tet med Mo­naco ef­ter att ha sla­git ut Bar­ce­lo­na med sam­man­lagt 3–0.

Mo­naco tog sig till se­mi­fi­nal ef­ter seg­rar över Dort­mund ef­ter bomb­då­det mot det tys­ka la­gets buss. Ju­ven­tus och Mo­naco möt­tes i Cham­pi­ons Le­a­gue-kvarts­fi­nal 2015, med Ju­ven­tus som seg­ra­re.

DERBYDAGS. Emi­lio But­ra­gu­e­no, Re­al Madrid, ska­kar hand med At­le­ti­cos Cle­men­te Villa­ver­de ef­ter lott­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.