Ex­plo­siv konst – in­te ori­gi­nell

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - BJÖRN GUN­NARS­SON

DANSRECENSION

SUBJAZZ Ka­boom Ko­re­o­gra­fi: Karl–erik Nedre­gaard, Knut Arild Flat­ner Sce­no­gra­fi: Ola Brå­ten, Ya­niv Co­hen Dan­sa­re: Da­ni­el Sarr, Hen­ri­et­te Ham­li, Jeff­rey Young, Ma­ria Fergu­son Røn­ning­en, Ser­gio Ju­ni­or Ben­vin­do de Sou­za, Thomas Jo­han­sen Falk­hal­len, Fal­ken­berg, 20 april

Ka­boom är kanske in­te värl­dens mest ori­gi­nel­la dans­verk. All­ting är hel­ler in­te per­fekt. Men Ka­boom känns be­fri­an­de gen­retro­get

Ka­boom lå­ter som en ex­plo­siv och ex­pres­siv ti­tel på ett dans­verk. Och nog blir det bå­da­de­ra när nors­ka dan­s­trup­pen Subjazz fram­trä­der i Re­gi­on Hal­lands Rum för dans-pro­jekt. Det bör­jar med en re­jäl smäll, så publi­ken hop­par högt i bänkra­der­na. Se­dan blir det verk­li­gen myc­ket in­ten­sivt, med so­lo, du­ett, trio och en­semb­le i en virv­lan­de, väx­lan­de ord­ning av kor­ta se­kven­ser.

Tem­pot är högt ut­an att ver­ka stres­sat. Bå­de ko­re­o­gra­fin och dan­sar­nas in­sat­ser ver­kar präg­la­de av per­fekt be­härsk­ning och en lugn sä­ker­het mitt i in­ten­si­te­ten. Det är en­het­ligt, trots al­la väx­ling­ar mel­lan en­tré­er och sor­ti­er. Ing­en ek­vi­li­bristik för ek­vi­li­bristi­kens egen skull.

KOMPANIET SÄGS HA si­na röt­ter i jazz­dans, men mu­si­ken är in­te så jaz­zig. Sna­ra­re drum’n’bass, tungt och myc­ket elektro­niskt. Kallt vitt stro­bljus le­der hel­ler in­te as­so­ci­a­tio­ner­na till jaz­zens stor­hets­tid. Möj­li­gen finns det små, små in­stick el­ler ci­tat från stre­et, men an­nars är det nog täm­li­gen all­män fri­dans.

Fö­re­ställ­ning­en är in­te li­ka in­ten­siv he­la ti­den, då skul­le den bli be­dö­van­de. Ett öds­ligt par­ti i dun­kelt ljus, med ödes­mät­tad mu­sik, av­lö­ser ex­plo­si­vi­te­ten. Långa so­lon till me­lan­ko­lisk låg­mäld pop­bal­lad ska­par yt­ter­li­ga­re kon­trast­ver­kan, en skarp upp­del­ning i tem­pot, käns­lor­na och åskå­da­rens in­tryck. I fi­na­len är det till­ba­ka till den ex­plo­si­va pre­ci­sio­nen.

Ka­boom är kanske in­te värl­dens mest ori­gi­nel­la dans­verk. All­ting är hel­ler in­te per­fekt, nå­gon över­gång glap­par, ljus­de­sig­nen med stro­bljus känns ibland som en över­skotts­ef­fekt. Men i ett sam­ti­da konst­kli­mat där dans­kons­ten allt­me­ra ver­kar bli nå­got slags till­ba­ka­lu­tat per­for­man­ce­kon­cept, med myc­ket tal och te­man, känns Ka­boom be­fri­an­de gen­retro­get. Fo­kus lig­ger på dans­rö­rel­ser­na och in­te myc­ket an­nat.

DEN SOM VILL kan för­stås tol­ka ver­kets kontraster som skill­na­den mel­lan in­di­vid och kol­lek­tiv, mel­lan pri­vat kon­temp­la­tion och in­re osä­kert sö­kan­de å den ena si­dan, och sam­häl­lets hets och pre­sta­tions­krav å den and­ra. Men till sist blir det sam­la­de in­tryc­ket att det är rö­rel­se­språ­ket som är hu­vud­sa­ken, fram­för all te­ma­tik och kon­cept­konst­tän­kan­de. Ka­boom är dans som in­te ber om ur­säkt för sig själv, som eta­ble­rar krop­pen, gol­vet och rö­rel­sen i en strikt ko­re­o­gra­fi som det fun­da­men­ta­la: allt som be­hövs för en tim­mas ex­plo­siv konst.

Bild: JAN ERIK FILAN

RÖ­REL­SE­SPRÅ­KET ÄR HU­VUD­SA­KEN. ”Ka­boom är dans som in­te ber om ur­säkt för sig själv”, skri­ver re­cen­sen­ten.

Bild: JAN ERIK FILAN

SUBJAZZ. ”Möj­li­gen finns det små, små in­stick el­ler ci­tat från stre­et, men an­nars är det nog täm­li­gen all­män fri­dans”, skri­ver Björn Gun­nars­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.