Li­te om:

Har­po Svens­son

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - 010-471 51 33 pk@hn.se

67 år Gift med Ca­ri­na. ”Vi blev ihop 1969 på Cal­le Fly­ga­res te­a­ter­sko­la i Stock­holm, där jag var lä­ra­re och hon elev.” * Bor: Vicky­by gård, Slättåk­ra. * Gör: Hästupp­fö­da­re och ar­tist. Må­lar även tav­lor. * Namn­byte: Har­po het­te från bör­jan Jan i för­namn, men fick by­ta i mit­ten av 1970-ta­let när han var som po­pu­lä­rast. ”Jag fick post från he­la Eu­ro­pa där det stod Har­po, och till slut bad brev­bä­ra­ren mig att by­ta namn, på rik­tigt. * Skägg: Det skaf­fa­de Har­po för sju­åt­ta år se­dan. ”Min tys­ke ma­na­ger gil­lar det in­te och pap­pa und­rar fort­fa­ran­de när jag ska ra­ka mig.” * Tv-pro­gram på gång: ”Ett Svt­team har va­rit här och spe­lat in ett av­snitt till ’Hit­lå­tens histo­ria’. Det hand­lar om ’Mo­vie star’ och sänds nå­gon gång till hös­ten”. * *

Det sä­ger Har­po som dock är no­ga med att be­to­na att han i al­la år har skri­vit nya lå­tar, för så­väl barn som vux­na.

– Ny­li­gen upp­träd­de jag en­sam med akus­tisk gi­tarr på en vis­klubb i Ar­vi­ka. Det var da­gen ef­ter ter­rorat­ten­ta­tet på Drott­ning­ga­tan och jag und­ra­de hur det skul­le gå – men det blev jät­te­bra. Jag be­rät­ta­de om mitt liv, sjöng läng­re än pla­ne­rat och det var en av mi­na bäs­ta spel­ning­ar nå­gon­sin.

HAR­PO FYLL­DE NY­LI­GEN 67 år och har inga tan­kar på pen­sion.

– Men vi ska trap­pa ner li­te när det gäl­ler häs­tar­na. Och mu­si­ken?

– Där är det tvärtom: en upp­trapp­ning. Jag fort­sät­ter åka till Tyskland och ska spe­la mer i Sve­ri­ge. Det är per­fekt att kom­bi­ne­ra med li­vet på lan­det. När jag har va­rit bor­ta en helg och spe­lat kom­mer jag of­ta hem på sön­da­gen, och då kör jag ut med min trak­tor och lyss­nar på sportra­di­on, som jag äls­kar. Det är som en skön fyl­la, en drog­fri fyl­la.

PER KÅGSTRÖM

Bild: TT /GP

EN MO­VI­ES­TAR. Jan Har­po Svens­son slog ige­nom på 70-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.