Fak­ta:

De boj­kot­tar

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Här är he­la lis­tan med för­fat­ta­re som in­te kom­mer att del­ta på hös­tens Bok­mäs­sa i Gö­te­borg så länge de väl­kom­nar den hö­gerex­tre­ma tid­ning­en Nya tider:

* Ibra­him Ab­dul­ma­lik, för­fat­ta­re och över­sät­ta­re

* Ghay­ath Al­mad­houn, po­et

* Jo­han­nes Anyuru, för­fat­ta­re

* Gun­nar Ar­de­li­us, för­fat­ta­re

* Jenny Aschen­bren­ner, jour­na­list

* An­na Ax­fors, för­fat­ta­re

* Li­sa Berg Ort­man, för­fat­ta­re

* Lars Ber­ge, för­fat­ta­re

* Per­nil­la Berglund, för­fat­ta­re

* Ame­lie Björck, lit­te­ra­tur­ve­ta­re och kri­ti­ker

* He­le­na Bo­berg, för­fat­ta­re

* Da­ni­el Boya­ci­oglu, för­fat­ta­re

* Jo­nas Brun, för­fat­ta­re, över­sät­ta­re och psy­ko­log

* Jesper Bryg­ger, för­fat­ta­re

* Elis Bur­rau, för­fat­ta­re

* Ma­de­le­i­ne Bäck, för­fat­ta­re

* Ida Bör­jel, po­et

* Alice Kas­si­us Eg­gers, för­fat­ta­re

* Nai­ma Cha­h­boun, po­et och kri­ti­ker

* Stewe Clae­son, för­fat­ta­re

* Elin Cull­hed, för­fat­ta­re

* Gu­nil­la Ede­mo, skri­bent och ut­bil­da­re

* And­jeas Ejiks­son, konst­när och för­fat­ta­re * Pe­ter Englund, histo­ri­ker och för­fat­ta­re

* Per Eng­ström, för­fat­ta­re

* Ulf Eriks­son, för­fat­ta­re

* He­le­na Fa­ger­tun, över­sät­ta­re

* Christi­ne Fal­ken­land, för­fat­ta­re

* Athe­na Far­rok­hzad, för­fat­ta­re

* Aris Fi­o­re­tos, för­fat­ta­re

* Rasmus Flei­scher, histo­ri­ker och för­fat­ta­re

* Da­ni­e­la Flo­man, skri­bent

* Mag­nus Flo­rin, för­fat­ta­re

* To­ve Fol­kes­son, för­fat­ta­re

* Kristo­fer Folk­ham­mar, för­fat­ta­re

* Ca­rin Fran­zén, för­fat­ta­re och pro­fes­sor vid Lin­kö­pings uni­ver­si­tet

* Ven­de­la Fre­dric­son, för­fat­ta­re

* Pe­ter Frö­berg Id­ling, för­fat­ta­re

* Mat­ti­as Ga­dell, för­fat­ta­re och pro­fes­sor Uppsa­la uni­ver­si­tet

* To­va Ger­ge, för­fat­ta­re

* Per­nil­la Gla­ser, för­fat­ta­re

* Jo­nas Gren, för­fat­ta­re

* Erik Grund­ström, för­fat­ta­re

* Sara Gor­dan, för­fat­ta­re och över­sät­ta­re

* Li­nus Gård­felt, för­fat­ta­re

* Mat­ti­as Hag­berg, jour­na­list och för­fat­ta­re

* Li­na Ha­gel­bäck, för­fat­ta­re

* Hanna Hall­gren, för­fat­ta­re

* An­ni­ka Ham­rud, jour­na­list och för­fat­ta­re * Pär Hans­son, för­fat­ta­re

* Lars Her­mans­son, för­fat­ta­re

* Eli­sa­beth Hjorth, för­fat­ta­re

* Jo­han­ne Lyk­ke Holm, för­fat­ta­re

* Leif Holmstrand, för­fat­ta­re

* An­na Holmström De­ger­man, för­fat­ta­re

* Jesper Hu­or, för­fat­ta­re

* Jenny Hög­ström, för­fat­ta­re, över­sät­ta­re och kri­ti­ker

* Eli­se Ing­vars­son, för­fat­ta­re

* Gabri­el It­kes-sz­nap, po­et

* Ste­fan Jons­son, för­fat­ta­re, kri­ti­ker, pro­fes­sor i et­ni­ci­tet

* An­ne­li Jor­dahl, för­fat­ta­re

* Vik­to­ria Jä­der­ling, för­fat­ta­re

* An­na Jör­gens­dot­ter, för­fat­ta­re

* Li­na Kalmteg, jour­na­list och för­fat­ta­re

* Eli­se Karls­son, för­fat­ta­re

* Ken­net Kle­mets, för­fat­ta­re och över­sät­ta­re

* Hel­ga Krook, för­fat­ta­re

* Ka­te Lar­son, för­fat­ta­re

* Ma­ra Lee, för­fat­ta­re

* Ida Lin­de, för­fat­ta­re

* Ma­lin Lindroth, för­fat­ta­re och dra­ma­ti­ker

* Pa­tri­cia Lo­ren­zo­ni, idéhisto­ri­ker, för­fat­ta­re och över­sät­ta­re

* Mar­ti­na Low­den, för­fat­ta­re

* Åsa Ma­ria Kraft, för­fat­ta­re

* Ma­ria Küchen, för­fat­ta­re * Carl-jo­han Malm­berg, för­fat­ta­re

* Enel Mel­berg, för­fat­ta­re och över­sät­ta­re

* Met­te Mo­e­strup, po­et

* Iman Mo­ham­med, po­et

* Ja­sim Mo­ha­med, för­fat­ta­re och över­sät­ta­re

* Ji­la Mos­sa­ed, po­et

* Alek­san­der Mot­tu­ri, för­fat­ta­re

* Fe­li­cia Mu­li­na­ri, po­et och jour­na­list

* Vik­to­ria Myrén, för­fat­ta­re

* Pet­ra Möl­stad, för­fat­ta­re

* Khashay­ar Na­de­re­hvan­di, för­fat­ta­re

* Cil­la Nau­mann, för­fat­ta­re

* Niclas Nilsson, för­fat­ta­re och över­sät­ta­re

* Ma­lin Nord, för­fat­ta­re

* Hanna Nor­den­hök, för­fat­ta­re

* Andre­as Nor­man, för­fat­ta­re

* Fred­rik Ny­berg, för­fat­ta­re

* Moa-li­na Ol­bers Cro­all, för­fat­ta­re

* An­ders Ols­son, för­fat­ta­re

* Christi­na Ou­zouni­dis, dra­ma­ti­ker

* An­na-ka­rin Palm, för­fat­ta­re

* Ce­ci­lia Pers­son, för­fat­ta­re och histo­ri­ker

* Henrik Pe­ter­sen, re­dak­tör, över­sät­ta­re och kri­ti­ker

* Char­lot­te Qvandt, po­et

* Ka­ro­li­na Ramqvist, för­fat­ta­re

* Mikael van Reis, för­fat­ta­re * Gö­ran Ro­sen­berg, för­fat­ta­re

* Oscar Ros­si, po­et

* He­le­ne Råd­berg, för­fat­ta­re

* Kho­lod Saghir, över­sät­ta­re och kul­tur­ar­be­ta­re

* Im­ri Sand­ström, text­ba­se­rad konst­när

* To­ne Schun­nes­son, för­fat­ta­re

* Ma­rie Sil­ke­berg, för­fat­ta­re

* Vi­ve­ka Sjögren, för­fat­ta­re och il­lust­ra­tör

* Gö­ran Son­ne­vi, för­fat­ta­re

* Si­ri Spont, för­fat­ta­re

* So­fia Sten­ström, för­fat­ta­re och över­sät­ta­re

* Kerstin Strand­berg, för­fat­ta­re

* Sara Strids­berg, för­fat­ta­re

* Eva Ström, för­fat­ta­re

* Staf­fan Sö­der­blom, för­fat­ta­re

* An­na-ma­ria Sör­berg, jour­na­list och för­fat­ta­re

* Andrzej Tichý, för­fat­ta­re

* Jenny Tu­ne­dal, för­fat­ta­re

* Ann-ma­rie Tung Her­me­lin, för­fat­ta­re

* Vic Vem, ar­tist, po­et och för­fat­ta­re

* Da­vid Vik­gren, po­et

* Em­ma Warg, po­et

* Jenny Wrang­borg, po­et

* Klas Ös­ter­gren, för­fat­ta­re

* Ma­ria Mar­ga­re­ta Ös­ter­holm, för­fat­ta­re och fors­ka­re

* He­le­na Ös­terlund, för­fat­ta­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.