Sådd ger skörd.

Näs­tan två mil­jar­der pannkakor – det skul­le vetet som od­las i Hal­land räc­ka till.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - VIK­TOR ANDERSSON vik­tor.andersson@hn.se

Vår­bru­ket är i full gång. Men vad är det egent­li­gen som väx­er i det­ta bör­di­ga land­skap? Och vad skör­das det mest av?

Även om april in­te bju­dit nå­gon vär­me är än­då vå­ren på in­gång. Knop­par­na har så smått bör­jat bris­ta och vår­bru­ket är i gång.

MEN VAD ÄR det egent­li­gen som väx­er på de hal­länds­ka åk­rar­na? Sta­tis­tis­ka central­by­rån och Jord­bruk­ver­ket sam­lar var­je år in upp­gif­ter om skör­dar­na.

Ef­ter ett re­kor­dår 2015 blev skör­den 2016 be­tyd­ligt säm­re i sto­ra de­lar av lan­det – in­te minst i Hal­land, vars skör­dar till­sam­mans med Skå­nes mins­ka­de mest.

En­ligt siff­ror från Jord­bruks­ver­ket är det som skör­das all­ra mest i Hal­lands län för­stås vetet, som det finns så gott om runt om på de hal­länds­ka åk­rar­na. I lä­net skör­da­des för­ra året to­talt 94 600 ton ve­te, varav 78 400 ton var höst­ve­te.

AV 94 600 ton ve­te kan det bli un­ge­fär 70 950 ton mjöl. Det skul­le man kun­na gö­ra un­ge­fär 1,892 mil­jar­der pannkakor av.

Men det ska tilläg­gas att långt ifrån all ve­te som skör­das se­dan går till mjöl, en hel del blir till fo­der och en del an­vänds i eta­nol­till­verk­ning.

Kor­net då? Sä­dess­la­get som till ut­se­en­det in­te är allt­för olikt vetet, men som till skill­nad från vetet främst an­vänds som djur­fo­der, väx­er det gott om i Hal­land. To­talt sett skör­da­des 81 100 ton korn i Hal­land för­ra året. Det var en minsk­ning med 23 500 ton jäm­fört med 2015.

Po­ta­tis­skör­den gick dä­re­mot bätt­re 2016 än 2015. För­ra året ploc­ka­des det upp 76 000 ton po­ta­tis ur åk­rar­na, vil­ket var en ök­ning med 4100 ton jäm­fört med året in­nan. 6600 ton åke­rär­tor väx­te ock­så i den hal­länds­ka myl­lan.

AV DE MIND­RE grö­dor­na som åker­bö­nor, raps och hav­re är det hav­re som do­mi­ne­rar. Hav­reåk­rar­na bred­de ut sig över to­talt 2 910 hek­tar för­ra året och från dem skör­da­des 33 600 ton hav­re. Det var lik­vär­digt med 2015 års skörd så ing­en be­hö­ver va­ra oro­lig över att hav­re­gryns­grö­ten ska för­svin­na.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

GOD SKÖRD. 1,892 mil­jar­der pannkakor, så många kan man gö­ra av all den ve­te som pro­du­ce­ras i Hal­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.