Äga­re upp­giv­na ef­ter nya bran­den

FAL­KEN­BERG: Fle­ra fö­re­tag fick si­na lo­ka­ler total­för­stör­da i stor­bran­den som här­ja­de nat­ten mot sön­da­gen. Ett av dem är an­ri­ka Si­gurd An­ders­sons åke­ri. ”Jag in­såg att det in­te kom­mer bli någon­ting kvar där in­ne”, be­rät­tar vd Tor­björn An­derssson.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Kloc­kan 23.24 på lör­dags­kväl­len fick rädd­nings­tjäns­ten larm om en brand vid Si­gurd An­ders­sons åke­ri i Fal­ken­berg, på Åka­re­vä­gen i när­he­ten av SCA.

Jo­se­fin Jon­son var en av fy­ra brand­män i den bil som var först på plats. De möt­tes av höga lå­gor och mäng­der av rök som väll­de ut ur två bygg­na­der.

– Det var ett tufft lä­ge. Vi för­sök­te räd­da det som in­te såg ut att va­ra ho­tat då. Men det är svårt när det är så sto­ra lo­ka­ler som brin­ner på fle­ra stäl­len sam­ti­digt, sä­ger hon.

In­led­nings­vis ha­de rädd­nings­tjäns­ten för­hopp­ning­ar om att kun­na räd­da åt­minsto­ne de­lar av den ena bygg­na­den. Men un­der nat­ten in­såg de att lo­ka­ler­na var så över­tän­da att det in­te fanns an­nat att gö­ra än att lå­ta dem brin­na ner och fo­ku­se­ra på att hind­ra bran­den från att spri­da sig yt­ter­li­ga­re.

– Det lyc­ka­des vi med, sä­ger Mi­kael Svens­son, en av de in­sats­le­da­re som ar­be­tat med bran­den.

Över 30 brand­män från rädd­nings­tjäns­ter­na i bland an­nat Halmstad, Var­berg och Ved­di­ge del­tog i rädd­nings­ar­be­tet.

Myn­dig­he­ter­na gick un­der nat­ten mot sön­dag ut med ett vik­tigt med­de­lan­de till all­män­he­ten. Ef­tersom rö­ken drog mot Sö­der­ga­tan och upp­ma­na­des al­la i om­rå­det att gå in­om­hus och stänga dör­rar, föns­ter och ven­ti­la­tion.

För and­ra gång­en på mind­re än en vec­ka har in­du­stri­lo­ka­ler i Fal­ken­berg brun­nit ned till grun­den. Även den­na gång miss­tän­ker po­li­sen att bran­den är an­lagd.

UN­DER SÖN­DAGS­FÖR­MID­DA­GEN ÄR stäm­ning­en be­drö­vad på Åka­re­vä­gen. Det brin­ner fort­fa­ran­de i det lil­la som finns kvar av de två bygg­na­der­na.

Någ­ra av de fö­re­ta­ga­re och pri-

Bild: HÅKAN JO­HANS­SON

INFERNO. Bran­den på Åka­re­vä­gen var våld­sam och in­ten­siv. Bran­den syn­tes på fle­ra kilo­me­ters håll i fal­ken­bergs­nat­ten.

INFERNO. Bygg­na­der­na var så över­tän­da att rädd­nings­tjäns­ten in­te kun­de gö­ra an­nat än att för­sö­ka hind­ra bran­den från att spri­da sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.