Sten­tufft.

Fal­ken­bergskoc­ken Carl Kind­blom sök­te och fick en re­jäl ut­ma­ning på No­ma i Kö­pen­hamn.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MÅR­TEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

"Det är fruk­tans­värt tufft med väl­digt långa pass på 18-20 tim­mar om da­gen. Man mås­te le­ve­re­ra he­la ti­den"

CARL KIND­BLOM

Carl kal­lar sig själv för en mat­ga­len 24-åring som ny­li­gen upp­levt sitt livs störs­ta även­tyr. Att prak­ti­se­ra på världs­be­röm­da re­stau­rang­en No­ma i Kö­pen­hamn. De tar in ett ti­o­tal varan­nan må­nad, men få kla­rar av att stan­na he­la prak­tik­ti­den.

– Man får job­ba gra­tis i tre må­na­der. Men det var det värt, me­nar Carl Kind­blom.

HAN ÄR UPP­VUX­EN i Mos­se­bos sko­gar ut­an­för Tra­ne­mo i Väs­ter­göt­land, pre­cis på grän­sen till Små­land och ba­ra någ­ra mil från Hal­land. För tre år se­dan flyt­ta­de han till Fal­ken­berg.

– Mat­in­tres­set har all­tid fun­nits i fa­mil­jen. Pap­pa är jä­ga­re och kom hem med myc­ket vilt. Bå­de han och mam­ma gil­lar att la­ga mat. För min del bör­ja­de det nog när jag var 12 år. Jag fick prak­ti­se­ra på min kusins lunch­re­stau­rang i Karl­stad och job­ba­de med allt möj­ligt där på lo­ven.

In­tres­set för­de ho­nom till ho­tell- och re­stau­rang­pro­gram­met på Al­mås­gym­na­si­et i Borås. Un­der ti­den där job­ba­de han på fle­ra av sta­dens re­stau­rang­er

in­nan det var dags att dra vi­da­re.

– Jag har in­te ba­ra job­bat med mat ut­an även som bar­ten­der. Det är ro­ligt och jag vill jag lä­ra mig mer och ta in al­la sma­ker från ba­ren in i kö­ket, och tvärtom.

Men det är re­stau­rang­bran­schen han brin­ner för.

– Att la­ga och ser­ve­ra mat är mitt sätt att gö­ra män­ni­skor gla­da.

Tre vin­ter­sä­song­er till­bring­a­des som kock i fjäl­len och då job­ba­de han i Fal­ken­berg på som­rar­na.

– Fram­för allt på Bratt, men även på då­va­ran­de Har­rys.

Ef­ter det var han köks­mäs­ta­re på Grap­pa i Var­berg ett tag och de­la­de en tjänst där med en kom­pis. Se­dan bar det av till Spanien för två må­na­ders jobb på Grab­bar­na Grus i Ma­ga­luf, en av Eu­ro­pas störs­ta natt­klub­bar.

MA­GA­LUF LÄMNADES NÄR Carl fick chan­sen att prak­ti­se­ra på No­ma i Kö­pen­hamn i hös­tas. Fy­ra gång­er un­der 2010-ta­let har den ut­setts till värl­dens bäs­ta re­stau­rang och det är sex må­na­ders vän­te­tid för att få ett bord.

– Det är fruk­tans­värt tufft med väl­digt långa pass på 18-20 tim­mar om da­gen. Man mås­te le­ve­re­ra he­la ti­den. Många hop­par av och förs­ta vec­kor­na und­ra­de jag om jag verk­li­gen skul­le kla­ra av det. Det är fy­ra

oli­ka kök som man spring­er emel­lan. He­la ti­den har nå­gon koll på vad du gör och ibland göm­de man sig i två mi­nu­ter på to­a­let­ten ba­ra för att få li­te egen­tid.

– Men jag bet ihop och är jäv­ligt glad för det. Nu känns det som att jag kla­rar vil­ken re­stau­rang som helst. Jag kän­ner mig tryg­ga­re bå­de som per­son och kock och har fram­för allt fått ga­let myc­ket in­spi­ra­tion.

På No­ma ser­ve­ras till ex­em­pel myror och vit­mos­sa.

– Man åker ut och ploc­kar van­li­ga pissmy­ror i sko­gen på da­gen och fry­ser in dem över nat­ten. Se­dan ploc­kar man bort barr och smuts med pin­cett och äter my­ror­na som de är el­ler gör myrkräm. Det är svingott!

– Mos­san ren­sas på sam­ma sätt. Se­dan tor­kas den, fri­te­ras och täcks med cho­klad.

MYROR FINNS ÄN­NU in­te på As­kas me­ny i Skrea. De är li­te för små för att gril­las och det är grill­ning och bar­becue Carl fram­för allt ska job­ba med i vår och som­mar. Det blir även in­hopp på när­lig­gan­de Pros­tens piz­ze­ria i Skrea, samt Glo­ba­li­ze på Fär­ga­resträ­tet i Fal­ken­berg.

– Jag ser in­te mig själv som en mäs­terkock, men jag är kär i re­stau­rang­bran­schen. Min bäs­ta stund på da­gen är att ta ett varv i re­stau­rang­en, pra­ta li­te med gäs­ter­na och kän­na att al­la är till­freds. Det är un­der­bart!

MÅNGSIDIG. Carl Kind­blom är ut­bil­dad kock och bar­ten­der. I höst ska han bör­ja en ut­bild­ning till som­me­li­er ock­så.

Bild: OLA FOLKESSON

Bild: PRI­VAT

HÖSTPRAKTIK. Carl ut­an­för No­ma i Kö­pen­hamn där han prak­ti­se­ra­de från sep­tem­ber till bör­jan av de­cem­ber.

Bild: OLA FOLKESSON

GRILLENTUSIAST. Carl vid en av rö­kar­na på As­ka i Skrea där han ska job­ba fram­ö­ver.

Bild: PRI­VAT

RADISH PIE. Paj på rä­di­sa ser­ve­ras bland an­nat på No­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.