Världs­ar­vet ska få fler be­sök

TRÅD­LÖST SE­DAN 1924: DÅTIDENS TEK­NIK SKA BLI ENKLA­RE ATT FÖR­STÅ

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Stif­tel­sen Världs­ar­vet Gri­me­ton vill att fler ska för­stå hur ra­di­osta­tio­nen fun­ge­rar och var­för det är ett världs­arv. Nu sät­ter de igång projektet ”Tråd­löst se­dan 1924” för att loc­ka be­sö­ka­re.

2004 ut­sågs Gri­me­ton Ra­di­osta­tion till världs­arv. Det in­ne­bär att det an­ses bä­ra på en vik­tig histo­ria för mänsk­lig­he­ten och att det är värt att be­va­ras för all fram­tid.

MEN ALLT FÖR få vet om att vi har ett världs­arv i Hal­land el­ler för­står vad ra­di­o­tek­ni­ken egent­li­gen hand­lar om. Det me­nar Stif­tel­sen Världs­ar­vet Gri­me­ton, som nu an­sö­ker om 450 000 kro­nor från kom­mu­nen för projektet ”Tråd­löst se­dan 1924.” Projektet går ut på att an­stäl­la en ex­tern pro­jekt­le­da­re med tek­niskt och na­tur­ve­ten­skap­ligt kun­nan­de. Den­ne ska un­der ett år job­ba för att kom­ma på hur världs­ar­vet kan bli be­grip­ligt för fler.

– Den uni­ka tek­nik vi har är svår att för­med­la. Vi hop­pas att projektet ska kom­ma fram till hur vi kan be­rät­ta det på ett bätt­re sätt som at­tra­he­rar fler grup­per än i dag, sä­ger Ca­mil­la Lug­net, vd för Stif­tel­sen Världs­ar­vet Gri­me­ton se­dan 1 mars.

PÅ TIS­DAG FÖRVÄNTAS kom­mun­sty­rel­sen sä­ga ja till bi­drags­an­sö­kan. Projektet är tänkt att på­gå från vå­ren 2017 och 12 må­na­der fram­åt.

Ann-char­lot­te Sten­kil (M), kom­mu­nal­råd, är sty­rel­se­ord­fö­ran­de i världs­ar­vets stif­tel­se. Hon me­nar att det i dag fram­för allt är två grup­per som be­sö­ker världs­ar­vet - tek­nik­in­tres­se­ra­de och världs­arv­sen­tu­si­as­ter.

– Det blir ju in­te sto­ra vo­ly­mer av det. Många ut­går ifrån att de in­te för­står, men om kom­pli­ce­ra­de äm­nen för­kla­ras på ett pe­da­go­giskt sätt är det hur häf­tigt som helst. Det är ju dåtidens tråd­lö­sa nät­verk, sä­ger hon.

Rent kon­kret är det in­te be­stämt vad projektet ska myn­na ut i.

– Vi vill tillå­ta pro­jekt­le­da­ren att tän­ka fritt kring hur världs­ar­vets vär­den ska kun­na för­med­las, sä­ger Ca­mil­la Lug­net.

Gri­me­ton Ra­di­osta­tion loc­kar för få be­sö­ka­re. Nu ska en pro­jekt­le­da­re lis­ta ut hur världs­ar­vet kan bli in­tres­san­ta­re för fler ut­an­för grup­pen ”tek­nik­nör­dar.”

UT­Ö­VER ”TRÅD­LÖST SE­DAN 1924” har man yt­ter­li­ga­re ett pro­jekt på gång. Det kal­la­des från bör­jan ”I ar­be­tar­nas fot­spår” in­nan det byt­te namn till ”Des­ti­na­tion Världs­ar­vet Gri­me­ton”. Det är en del av, och fi­nan­sie­ras av, Re­gi­on Hal­lands pro­jekt ”Des­ti­na­tion Hal­land 2020.”

– Vi har en pro­jekt­le­da­re an­ställd på 75 pro­cent som fram till års­skif­tet ska job­ba med hur plat­sens vär­den kan ut­veck­las för att bli mer kom­mer­si­el­la, sä­ger Ca­mil­la Lug­net.

Det är Fn-or­ga­net Une­sco som ut­ser vil­ka plat­ser som för­tjä­nar ti­teln världs­arv.

Bild: ANNIKA KARLBOM

TIDIGA MED TRÅD­LÖST. Plat­sen för Gri­me­tons ra­di­osta­tion val­des med tan­ke på var ra­di­ovå­gor­nas väg över ha­vet skul­le bli som kor­tast. Nu vill Stif­tel­sen Världs­ar­vet Gri­me­ton kom­ma på hur fler ska in­tres­se­ra sig för tek­ni­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.