An­falls­du­on le­ve­re­rar ej

Fal­ken­bergs FF:S an­fal­la­re ha­de chan­sen att av­gö­ra. Men tog den in­te. – Det är ba­ra att gå till sig själv och ana­ly­se­ra och gö­ra det bätt­re näs­ta gång, sa Vik­tor Gö­tes­son.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MI­KAEL MARTINS­SON 010-471 52 47 mi­kael.martins­son@hn.se

Fal­ken­bergs FF spe­la­de oav­gjort bor­ta mot Åtvidaberg. Mat­chen slu­ta­de 1-1, men Vik­tor Gö­tes­son och Erik Pärs­son ha­de en rad chan­ser att av­gö­ra.

”Jag kan tän­ka mig att vi så gär­na vill vin­na, så att vi spe­lar på re­sul­ta­tet och blir då pas­si­va”

HASSE EKLUND trä­na­re, Fal­ken­bergs FF

Fal­ken­bergs FF bör­ja­de rik­tigt bra i mat­chen och pres­sa­de ner Åtvidaberg. Med ett hel­skärpt an­falls­par kun­de man haft led­ning­en med 3–0 ef­ter 14 mi­nu­ter. Bå­de Vik­tor Gö­tes­son och Erik Pärs­son mis­sa­de fri­lä­gen.

FÖRST VAR DET Gö­tes­son som blev fri ef­ter att Erik Pärs­son bli­vit knuf­fad i straff­om­rå­det.

– Jag trod­de do­ma­ren skul­le blå­sa först men fick iväg ett skott som de­ras mål­vakt gjor­de en bra rädd­ning på, sa Vik­tor.

Gustav Jans­son räd­da­de ock­så Erik Pärs­son-fri­lä­ge, där Pärs­sons skott var li­te för då­ligt.

Där ha­de mat­chen kun­nat ha va­rit av­gjord.

Dess­förin­nan ha­de Amin Na­za­ri gett FFF led­ning­en på ett fint pass av Mahmut Özen.

– Jag och Chat­to ha­de ett bra sam­spel där jag kun­de slå ut den mot kan­ten och fick se­dan bol­len av Mahmut Özen och kun­de slå in den, trots att bol­len kom snabbt till mig. Jag var in­te rik­tigt van vid grä­set, sa Na­za­ri.

Men så hän­de nå­got ef­ter 20 mi­nu­ter. Fff-spe­let stan­na­de av helt och hål­let och man bjöd i Åtvidaberg i mat­chen.

KVIT­TE­RING­EN GE­NOM SI­MON Marklund var helt lo­gisk. Emil Bel­lan­ders skott kun­de in­te Ham­pus Nils­son mer än halvräd­da och re­tu­ren satt rib­ba in.

– Vi ha­de snac­kat om att få en bra start på mat­chen och det fick vi. Det är svårt att spe­la på topp i 45 mi­nu­ter, men vi mås­te få kor­ta­re dip­par, sa lag­kap­te­nen Da­vid Svens­son. Det var pres­spe­let som fal­le­ra­de. – Jag kan tän­ka mig att vi så gär­na vill vin­na, så att vi spe­lar på re­sul­ta­tet och blir då pas­si­va, sa trä­na­ren Hasse Eklund.

Men i and­ra halv­lek var Fal­ken­berg åter­i­gen det spel­fö­ran­de la­get.

– Då lyc­ka­des vi flyt­ta fram po­si­tio­ner­na igen och sett till mål­chan­ser ska vi vin­na. Vi för­lo­rar in­te, men det bar bli­vit för många oav­gjor­da för att jag ska va­ra nöjd, sa Eklund.

Gö­tes­son och Pärs­son ha­de fi­na lä­gen att ge FFF led­ning­en i and­ra ock­så. Gö­tes­sons fri­lä­ge i den 54:e mi­nu­ten det kanske bäs­ta.

– Jag trod­de jag var li­te mer fri än jag var. Bac­ken hann upp mig. Jag tänk­te ta bol­len på en touch och se­dan skju­ta, sa Vik­tor Gö­tes­son.

NÅG­RA MI­NU­TER SE­NA­RE drog Jo­han­nes Vall fram på kan­ten och slog ett li­te för hårt in­lägg/skott så Gö­tes­son hann in­te fram.

– Han val­de att skju­ta och det var väl li­te synd, men ha­de jag hun­nit fram skul­le det va­rit öp­pet mål, sa Gö­tes­son.

BÅ­DE DA­VID SVENS­SON och Hasse Eklund sa sig in­te va­ra oro­li­ga över an­fal­lar­nas oför­måga att gö­ra mål.

– Så länge de ska­par kla­ra chan­ser är det bra. Det är små mar­gi­na­ler och det kan bli en ketchu­pef­fekt, sa Hasse Eklund.

– Jag är in­te oro­lig för de­ras själv­för­tro­en­de. Se­dan läg­ger det ner ett oer­hört ar­be­te för oss and­ra, sa Da­vid Svens­son.

FFF kun­de dock ha för­lo­rat. På över­tid räd­da­de först Ham­pus Nils­son och se­dan Ti­bor Jo­za två jät­te­chan­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.