Sjukt skju­tan­de.

Var­för spe­la spel när man skju­ter på män­ni­skor, och var­för kal­la det sport? und­rar en in­sän­dar­skri­bent.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Kal­le

DATASPEL. Nu för ti­den har det bli­vit väl­digt stort och po­pu­lärt med dataspel, och det är in­te vil­ka spel som helst, ut­an skjut­spel! Vem var det som kom på att sit­ta fram­för en da­tor och roa sig med att skju­ta män­ni­skor och and­ra va­rel­ser på nä­tet?

MÅNGA BARN, UNG­DO­MAR, och själv­klart vux­na sitter och spe­lar des­sa spel. Spel som till ex­em­pel ”Coun­ter stri­ke”, som är ett av värl­dens störs­ta spel just nu, gör man sa­ker som hän­der i verk­lig­he­ten just pre­cis nu. I spe­let kan man väl­ja att va­ra ter­ro­rist el­ler an­ti­ter­ro­rist. Hör ni hur sjukt det lå­ter? Det är pre­cis som att upp­re­pa histo­ri­en som re­dan har hänt fast i det rik­ti­ga li­vet med al­la ter­ror­at­tac­ker och bomb­dåd. Men det värs­ta av allt är att da­ta­spe­lan­det har bli­vit en sport! Hur kan man kal­la ter­ro­rist­mör­dan­de spel en sport? Det ro­li­ga är att de in­te kal­lar spor­ten ter­ro­rist­mör­dan­de­spor­ten, ut­an istäl­let kal­lar de det e-sport.

SIST MEN IN­TE minst så är e-sport på väg in i OS. De me­nar allt­så att man ska ha en ter­ro­rist­mör­darsport i OS. Skul­le in­te tro det va?

Jag hop­pas att ”spor­ten” E-sport för­bjuds att få va­ra med i OS ef­tersom det in­te är nå­gon rik­tig sport. Om nå­gon ak­ti­vi­tet ska kal­las sport bör det va­ra en re­jäl fy­sisk an­sträng­ning. Visst, låt de stac­kars män­ni­skor som tyc­ker om att dö­da män­ni­skor på nä­tet spe­la. Men det ska in­te kal­las e-sport. Om det nu mås­te kal­las sport så får de väl kal­la det ef­ter vad man gör i spe­let. Allt­så ter­ro­rist­mör­darsport!

Det värs­ta av allt är att da­ta­spe­lan­det har bli­vit en sport! Hur kan man kal­la ter­ro­rist­mör­dan­de en sport?

Bild: DA­VID GOLDMAN/AP/TT

SJUKT VAL. I spe­let ”Coun­ter stri­ke” kan man väl­ja att va­ra ter­ro­rist el­ler an­ti­ter­ro­rist. Hör ni hur sjukt det lå­ter?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.