Hy­gi­en­larm på sjuk­hu­sen

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - YVONNE PERSSON 010-471 51 84 yp@hn.se

Kom­mu­nal krä­ver svar från Re­gi­on Hal­land om hur man ska lö­sa hy­gi­e­nen på si­na sjuk­hus ef­ter att Ser­vice­per­so­na­len har fått fler ar­bets­upp­gif­ter.

In­fö­ran­det av det som kal­las vård­nä­ra ser­vice in­om Re­gi­on Hal­land sker på be­kost­nad av städ­per­so­na­lens hälsa och ris­ke­rar att även­ty­ra hy­gi­e­nen på sjuk­hu­sen. Det me­nar fack­för­bun­det Kom­mu­nal och be­gär att re­gi­o­nen se­nast på mån­dag re­do­vi­sar hur man tän­ker han­te­ra si­tu­a­tio­nen.

Med stöd av ar­bets­mil­jö­la­gen har fac­ket skic­kat in två fram­ställ­ning­ar till re­gi­o­nen med ”be­gä­ran om åt­gärd”. Den ena gäl­ler städ- och ser­vice­verk­sam­he­ten i Halmstad och den and­ra i Var­berg.

–DET ÄR all­tid trå­kigt att ham­na i det här lä­get, men vi har för­sökt på­ta­la pro­ble­men för che­fer­na un­der lång tid och kän­ner att vi be­hö­ver ta det ett steg vi­da­re. Får vi ing­et till­fred­stäl­lan­de svar så går vi vi­da­re till Ar­bets­mil­jö­ver­ket, sä­ger Jo­nas Elm­blad, vice sek­tions­ord­fö­ran­de för Kom­mu­nal Halmstad Re­gi­o­nen.

VÅRD­NÄ­RA SER­VICE ÄR ett kon­cept som pro­vas in­om fle­ra lands­ting för att av­las­ta vård­per­so­na­len. I Hal­land bör­ja­de det tes­tas i li­ten ska­la för­ra som­ma­ren, men är tänkt att va­ra in­fört in­om all sjuk­hus­vård i bör­jan av ju­ni. De­lar av städ­per­so­na­len har in­tern­ut­bil­dats till ser­vice­per­so­nal, och har ut­ö­ver städ­ning­en nu även an­svar för ex­em­pel­vis mål­ti­der, för­råd och pa­ti­ent­trans­por­ter.

– In­fö­ran­det har gått för fort och man är in­te till­räck­ligt många för att hin­na med al­la nya ar­bets­upp­gif­ter. Det har lett till ökad stress, ohäl­sa och sjuk­skriv­ning­ar bland per­so­na­len, sä­ger Jo­nas Elm­blad.

En upp­följ­ning bland ser­vice­per­so­na­len vi­sar att många upp­le­ver att de in­te är till­räck­ligt be­man­na­de och att det sak­nas ru­ti­ner för pri­o­ri­te­ring vid hög ar­bets­be­last­ning.

– Ef­tersom den vård­nä­ra ser­vicen in­te kan vän­ta så är det den van­li­ga städ­ning­en som blir li­dan­de. Det­ta ser vi som sär­skilt all­var­ligt, med tan­ke på hur vik­tigt det är med hy­gi­e­nen på ett sjuk­hus. Om in­te ar­bets­gi­va­ren bryr sig om ar­bets­mil­jön så bor­de de åt­minsto­ne re­a­ge­ra på det­ta, sä­ger Jo­nas Elm­blad.

I EN RAD så kal­la­de till­budsan­mäl­ning­ar be­skri­ver även ser­vice­per­so­na­len sin fru­stra­tion: ”Blir om­bedd att hop­pa över vec­ko­städ­ning­en. Kän­ner ing­en re­spekt för min pro­fes­sion”, ”Om­bedd att hop­pa över vis­sa mo­ment pga tids­brist. Rädd för ökad smitt­sprid­ning”.

To­talt be­rörs runt 130 an­ställ­da av för­änd­ring­en, varav cir­ka 90 ar­be­tar i Halmstad. Ba­ra en tred­je­del är ut­bil­da­de för de nya upp­gif­ter­na, men även öv­rig städ­per­so­nal får ryc­ka in när ser­vice­per­so­na­len är un­der­be­man­nad.

REGIONSERVICE SKA NU ”ut­an dröjs­mål” läm­na be­sked om vad man tän­ker gö­ra för att för­bätt­ra ar­bets­mil­jön. De­ad­li­ne är satt till den 24 april.

– Vi tar det här på ful­las­te all­var och har re­spekt för att det är en stor om­ställ­ning för per­so­na­len. Dä­re­mot hål­ler vi in­te med om att vi pri­o­ri­te­rat ned den van­li­ga städ­ning­en. Man kan ab­so­lut kän­na sig trygg med att vi hål­ler sjuk­hu­sen re­na, sä­ger Ma­ria Persson, verk­sam­hets­chef för re­gi­o­nens städ­ser­vice.

Bild: BER­TIL ERICSON / TT

HIN­NER IN­TE MED. När städ­per­so­na­len även fått and­ra ar­bets­upp­gif­ter ris­ke­rar vård­hy­gi­e­nen att bli li­dan­de, me­nar Kom­mu­nal och krä­ver att re­gi­o­nen vid­tar åt­gär­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.