Skat­te­sy­ste­met går att för­enk­la än­nu mer

MÅNGA SÄTT. Om en dryg vec­ka ska vi ha de­kla­re­rat. Skat­te­ver­ket er­bju­der nu­me­ra många sätt för det­ta. För­u­tom på den tra­di­tio­nel­la pap­pers­blan­ket­ten går det­ta att gö­ra via te­le­fon, sms, en app i te­le­fo­nen el­ler ge­nom att log­ga in på ver­kets hem­si­da.

Hallands Nyheter - - Ledare - Bengt Wer­ners­son 010 471 52 72 • bengt.wer­ners­son@hn.se

LEDARE 24/4. Se­dan åt­skil­li­ga år nu har Skat­te­ver­ket job­bat in­ten­sivt med att gö­ra det väl­digt en­kelt för oss att full­gö­ra skyl­dig­he­ten att de­kla­re­ra. Väl­digt myc­ket är för­tryckt på den pap­pers­blan­kett som skic­kas ut el­ler som vi kan få le­ve­re­rat di­gi­talt till för det­ta än­da­mål in­rät­ta­de ”brev­lå­dor” på in­ter­net.

FÖR MÅNGA ÄR det­ta hel­ler in­te va­re sig kom­pli­ce­rat el­ler svårt. Om allt stäm­mer, man in­te har någ­ra av­drag och det hel­ler in­te finns någ­ra oklar­he­ter från Skat­te­ver­kets si­da, är det ba­ra att be­kräf­ta, even­tu­ellt be­ta­la och se­dan för­hopp­nings­vis ock­så se glad ut!

Ett pro­blem finns dock. Skat­te­ver­ket har i vis­sa de­lar gjort det väl en­kelt för oss. Fram­för allt de mest au­to­ma­ti­se­ra­de for­mer­na gör att många in­te äg­nar den tid och det in­tres­se för det­ta som de bor­de. Att åt­minsto­ne en gång om året gå ige­nom den pri­va­ta eko­no­min, fun­de­ra över den eko­no­mis­ka si­tu­a­tio­nen, och se­dan ge­nom­fö­ra el­ler in­te ge­nom­fö­ra någ­ra för­änd­ring­ar, är ab­so­lut att re­kom­men­de­ra. Det­ta in­bju­der in­te läng­re da­gens de­kla­ra­tions­för­fa­ran­de till.

MEN DET ÄR in­te nog med det. Att in­te no­ga lä­sa ige­nom de­kla­ra­tio­nen, kon­trol­le­ra att upp­gif­ter­na som står där och som läggs till grund för be­skatt­ning­en stäm­mer, är li­te vårds­löst och ab­so­lut an­svars­löst bå­de mot sig själv och sam­häl­let som hel­het. För­u­tom de av­drag man kan mis­sa el­ler den in­komst som in­te kom­mer med, gör det­ta att man får säm­re kun­skap om hur skat­te­sy­ste­met fun­ge­rar och då för egen del in­te kan del­ta i det som bru­kar kal­las svens­ka ”fol­kets ur­gam­la rätt att sig själv be­skat­ta”. Man får ba­ra be­ta­la och vet in­te alls var­för!

Om nu Skat­te­ver­ket har gått li­te för långt i vis­sa av­se­en­den när det gäl­ler att un­der­lät­ta de­kla­re­ran­det är det an­nat som de, el­ler sna­ra­re re­ge­ring och riks­dag, skul­le kun­na gö­ra för att gö­ra hel­he­ten enkla­re.

FRÅN OCH MED 1 ja­nu­a­ri 2019 kom­mer det san­no­likt bli så att al­la ar­bets­gi­va­re var­je må­nad ska re­do­vi­sa vil­ken lön de be­ta­lat ut och vil­ken skatt de dra­git av. Då skul­le det ock­så va­ra gans­ka en­kelt att se till att vi skatt­skyl­di­ga fick ve­ta, må­nad för må­nad, om vi har be­ta­lat för myc­ket, för li­te el­ler all­de­les la­gom med skatt. Det­ta för att slip­pa den av al­la så av­skyd­da kvar­skat­ten.

Än­nu bätt­re vo­re om skatt drogs el­ler på an­nat sätt be­ta­la­des ock­så för vis­sa ty­per av in­koms­ter där så in­te sker i dag. De främs­ta ex­emp­len är scha­blo­nin­täk­ten från vis­sa spar­for­mer (bland an­nat fondspa­ran­de) och vid upp­skov från en bo­stads­för­sälj­ning, samt den kom­mu­na­la fas­tig­hets­av­gif­ten. Des­sa le­der näs­tan all­tid till kvar­skatt. Å and­ra si­dan bor­de ju Skat­te­ver­ket då ock­så se till att ta hän­syn till rän­te­av­dra­gen som gör att många ”tvångs­spa­rar” un­der året.

DET FINNS ALLT­SÅ mer att gö­ra för att vi ska få det ut­märk­ta skat­te­sy­stem vi för­stås för­tjä­nar. För ut­an skat­ter blir det väl­digt snabbt slut på bå­de sko­la, vård och om­sorg. En hel del an­nat ock­så!

För ut­an skat­ter blir det väl­digt snabbt slut på bå­de sko­la, vård och om­sorg. En hel del an­nat ock­så!

Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

MÅNGA SÄTT. Det finns många sätt att full­gö­ra vår de­kla­ra­tions­skyl­dig­het. Ett är ge­nom att log­ga in på Skat­te­ver­kets webb­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.