Det trött­sam­ma po­li­tis­ka spe­let

Hallands Nyheter - - Ledare - EVA BOFRIDE Cen­ter­pres­sens Ny­hets­by­rå

När re­ge­ring­en pre­sen­te­rar sin vår­bud­get an­vän­der man sam­ma sätt att skild­ra lä­get i lan­det som man så hårt kri­ti­se­ra­de när Al­li­an­sen satt vid mak­ten. Det som då var helt fel sätt att mä­ta ar­bets­lös­het och sta­tens fi­nan­ser på, är nu rätt och rik­tigt. Re­to­ri­ken åter­kom­mer från al­la håll men jag kan in­te se sam­ma an­kla­gan­de ton nu som mot den för­ra re­ge­ring­en.

RE­GE­RING­EN VI­SAR inga ten­den­ser att för­kla­ra da­gens si­tu­a­tion med kon­junk­tu­rer el­ler an­nat glo­balt in­fly­tan­de. Allt be­ror på den röd­grö­na po­li­ti­ken som allt­så förts de se­nas­te två åren. He­la förs­ta året gäll­de ju Al­li­an­sens bud­get!

Det här sät­tet att pre­sen­te­ra lan­dets lä­ge, där den eg­na po­li­ti­ken är över­ord­nad att med­bor­gar­na ska för­stå hur lan­dets ekonomi fun­ge­rar och hur man mä­ter oli­ka sa­ker, är för­ödan­de för de­mo­kra­tin. En myc­ket vik­tig fak­tor för att för­tro­en­det för par­ti­er­na svik­tar.

Själv­klart ska man ta åt sig äran för be­slut som bär frukt, men att un­derskat­ta män­ni­skors för­må­ga att se ige­nom po­li­tisk re­to­rik är trött­samt och då­ligt för sam­hälls­en­ga­ge­mang­et.

På sam­ma sätt kroc­kar re­to­ri­ken med mång­as verk­lig­het när re­ge­ring­en ta­lar om al­la de mil­jar­der som stärkt väl­fär­den och räk­nar upp hur många nya lä­ra­re, un­der­skö­ters­kor och lä­ka­re det mot­sva­rar. I te­o­rin. I prak­ti­ken går peng­ar­na till att täc­ka sto­ra un­der­skott i kom­mu­ner och lands­ting.

Det går bra för Sve­ri­ge men väl­fär­den mås­te säk­ras för kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner. Re­dan nu är det svårt att få det att gå ihop. Sy­s­te­men är hårt be­las­ta­de. Uni­ver­sal­lös­ning­en för de röd­grö­na par­ti­er­na är att hö­ja skat­ten. Det­ta i tron att det au­to­ma­tiskt ökar skat­tein­täk­ter­na.

Kan man hop­pas att val­rö­rel­sen 2018 kom­mer att präglas av po­li­ti­kens in­ne­håll istäl­let för det po­li­tis­ka spe­let?

MÅNGA RALJERAR med att räk­na ut hur myc­ket en höjd skatt be­ty­der i kro­nor för en­skil­da män­ni­skor. Även här blir det re­to­rik ut­an för­ank­ring i verk­lig­he­ten. Skat­ter­na mås­te ses i en hel­het och hur de på­ver­kar män­ni­skors och fö­re­tags age­ran­de. Till­sam­mans med at­ti­ty­den att al­la fö­re­ta­ga­re är ute ef­ter att slip­pa be­ta­la skatt ska­par det­ta vill­kor som in­te stäm­mer.

Sta­tistik och eko­no­mis­ka ter­mer kom­mer all­tid att kun­na tol­kas ut­i­från ens egen agen­da. Man kan väl­ja vad, hur och när man mä­ter. Vi i me­di­er­na har ett stort an­svar att för­kla­ra för med­bor­gar­na vad de oli­ka bud­ska­pen be­ty­der. Här finns en del att gö­ra även om det vid de se­nas­te va­len kom­mit fler och fler fak­ta­grans­kan­de in­slag i oli­ka me­di­er.

Ef­ter en po­li­tisk de­batt har man kun­nat gå in och få de oli­ka på­stå­en­de­na för­kla­ra­de. Mer av den­na grund­läg­gan­de jour­na­li­stik skul­le san­no­likt tvinga fram mer är­li­ga och kon­se­kven­ta be­skriv­ning­ar från po­li­ti­ker­na. Det krä­ver på­läs­ta jour­na­lis­ter som istäl­let för att be­skri­va po­li­ti­ken i sports­li­ga ter­mer, el­ler att oli­ka åsik­ter är li­ka med ka­os, för­kla­rar vad po­li­ti­ken be­ty­der och vad den le­der till.

KAN MAN HOP­PAS på att val­rö­rel­sen 2018 kom­mer att präglas av po­li­ti­kens in­ne­håll istäl­let för det po­li­tis­ka spe­let?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.