Ny tek­nik kan ut­veck­la vår­den på lands­byg­den

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VÅRD. Till­gång­en till vård för de som bor på lands­byg­den i Hal­land be­hö­ver bli bätt­re. Man ska in­te va­ra tvung­en att bo i en stad för att få till­gång till nä­ra of­fent­lig ser­vice med hög kva­li­tet. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill stär­ka lands­byg­den och byg­ga upp lands­bygds­kli­ni­ker där man an­vän­der tek­nik och di­gi­ta­la lösningar för att kun­na er­bju­da häl­so­och sjuk­vård så nä­ra in­vå­nar­na som möj­ligt.

VAR­JE VEC­KA MÖ­TER vi hallän­ning­ar som be­rät­tar om hur svårt det är att få tid på sin vård­cen­tral. Det är in­te ba­ra in­vå­nar­na som är fru­stre­ra­de över si­tu­a­tio­nen

ut­an ock­så vård­per­so­na­len. Det blir allt svå­ra­re att re­kry­te­ra per­so­nal. Det ris­ke­rar att ska­pa all­var­li­ga kon­se­kven­ser för möj­lig­he­ten att er­bju­da en bra och nä­ra vård.

En av lös­ning­ar­na hand­lar om att hit­ta nya ar­bets­sätt för att mö­ta in­vå­nar­nas be­hov. På fle­ra håll i Sve­ri­ge har man ut­veck­lat vård på di­stans. Ge­nom att

an­vän­da ny tek­nik och di­gi­ta­la lösningar kan un­der­sök­ning­ar och vård­pla­ne­ring ge­nom­fö­ras ut­an att man be­hö­ver re­sa fle­ra mil. Det kan ex­em­pel­vis hand­la om ro­bot­styr­da hjär­tultraljud el­ler vi­de­omö­ten med sjuk­hu­sets spe­ci­a­list­vård.

VI VILL STAR­TA i Ul­la­red och Hyl­te­bruk. Det är två vård­cen­tra­ler som re­dan i dag har ett stör­re vård­ut­bud och har möj­lig­het att ut­veck­la sin verk­sam­het än­nu mer. Att få chan­sen att va­ra med och hit­ta nya ar­bets­sätt med ny tek­nik gör lands­bygds­kli­ni­ker­na mer at­trak­ti­va. Att gö­ra det enkla­re att re­kry­te­ra per­so­nal är av­gö­ran­de för vår­den i Hal­land.

I Häl­so- och sjuk­vårds­stra­te­gin för Hal­land lyfts di­gi­ta­li­se­ring och e-hälsa som ett stra­te­giskt vik­tigt om­rå­de att ar­be­ta mer med. Ett an­nat om­rå­de är in­vå­nar­na och pa­ti­en­tens fo­kus. Vik­ti­ga in­rikt­ning­ar som krä­ver att Re­gi­on Hal­land ut­veck­lar nya me­to­der för att mö­ta hallän­ning­ar­nas be­hov. Li­se-lot­te Bensköld Olsson (S)

re­gi­onråd Re­gi­on Hal­land Kerstin Zan­der (S)

v. ordf. DN När­sjuk­vård

Per Svens­son (S)

op­po­si­tions­råd Fal­ken­berg

Ron­ny Löfquist (S)

kom­mun­råd Hyl­te

Bild: ERIK SVENS­SON/TT

VÅRD­CEN­TRA­LEN. Var­je vec­ka mö­ter vi hallän­ning­ar som be­rät­tar om hur svårt det är att få tid på sin vård­cen­tral.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.