Lss-fri­he­ten mås­te för­sva­ras

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

LSS. I slu­tet av 80-ta­let var jag med när an­sva­ret för per­so­ner med funk­tions­hin­der över­för­des från Lands­ting­et Hal­land till Kungs­bac­ka kom­mun. Grupp­bo­stad ex­i­ste­ra­de knappt. Man bod­de i prin­cip på två stäl­len. In­tui­tio­ner, t ex Stre­te­red i Kål­le­red, och hem­ma hos för­äld­rar, of­ta rätt gam­la. Kom­mu­ner­na tog över, bygg­de grupp­bo­stä­der med så hem­lik­nan­de för­hål­lan­den som möj­ligt, och syn­lig­gjor­de den­na grupp.

LSS (La­gen om stöd och ser­vice till vis­sa funk­tions­hind­ra­de) kom 1994. Syf­tet var att ge sär­skilt be­hö­van­de det stöd i det dag­li­ga li­vet som krävs, för att kun­na upp­le­va sam­ma män­ni­sko­vär­de och fri­het som and­ra, trots funk­tions­hin­der. Men kost­na­den för att ge den­na fri­het har ökat. Egent­li­gen in­te kons­tigt då de som ti­di­ga­re bod­de kvar hem­ma i många fall gjor­de det ut­an sam­häl­lets stöd där­för att för­äld­rar­na in­te vil­le se si­na barn på in­sti­tu­tion. LSS och grupp­bo­stä­der er­bjöd nu en god livsmil­jö.

Men nu är den­na re­form un­der at­tack. Näs­tan dag­li­gen lä­ser vi i me­dia om per­so­ner som ne­kas as­si­stan­s­er­sätt­ning. Re­ge­ring­en har i ett re­gle­rings­brev till För­säk­rings­kas­san skri­vit att den ska ”bi­dra till att bry­ta ut­veck­ling­en av an­ta­let tim­mar”. Det är svårt att tol­ka det på nå­got an­nat sätt än som en di­rekt or­der om sträng­a­re be­döm­ning­ar.

LSS in­för­des av li­be­ra­len Bengt Wes­ter­berg. För att ge de med mest be­hov ökad fri­het. Den­na fri­het är nu ho­tad av so­ci­al­de­mo­kra­ter­na. För Li­be­ra­ler­na en fri­het som mås­te för­sva­ras.

Tom­my Ryd­feldt (L)

grupple­da­re Re­gi­on Hal­land

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.