En särsko­la i topp­klass?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. I Hal­lands Nyheter den 18/4 an­non­se­ra­de Fal­ken­bergs kom­mun om att de just nu gör en unik sats­ning på för­sko­la och sko­la och där­för sö­ker pe­da­go­ger. ”Var­je barn och elev ska ges de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na till ut­bild­ning och lä­ran­de”. Det­ta lå­ter ju fan­tas­tiskt, men på and­ra si­dan på sam­ma upp­slag får vi se i en ar­ti­kel att särsko­lan ska spa­ra 3,3 mil­jo­ner! Den­na be­spa­ring drab­bar de dir­ka 40 ele­ver som går i grund­särsko­lan myc­ket hårt. Hur ska­par man en ut­bild­ning i topp­klass ge­nom en så­dan ned­drag­ning? För in­te kan det väl va­ra så il­la att den ” uni­ka sats­ning­en ” ba­ra gäl­ler de ele­ver som in­te går i särsko­lan? Vad sä­ger barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­ens chef? Hur tän­ker po­li­ti­ker­na i barn- och ut­bild­nings­nämn­den?

Tack­sam för svar

UR HN 18/4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.