Gri­me­ton ra­di­osta­tion

Hallands Nyheter - - Varberg - Käl­la: STIF­TEL­SEN VÄRLDS­AR­VET GRI­ME­TON

* Un­der krigs­å­ren ha­de te­le­gram via ka­bel vi­sat sig va­ra in­ef­fek­tivt vid kom­mu­ni­ka­tio­nen med USA. För att un­der­lät­ta af­färs­upp­gö­rel­ser, stats­an­ge­lä­gen­he­ter och kon­takt med släk­ting­ar på and­ra si­dan At­lan­ten kom ra­di­osta­tio­nen till. Den stod fär­dig hös­ten 1924. Kom­mu­ni­ka­tio­nen kun­de då skö­tas tråd­löst med hjälp av mor­se­te­le­gram via ra­dio. Plat­sen val­des med tan­ke på var ra­di­ovå­gor­na skul­le få kor­tast möj­li­ga väg till USA. * Sta­tio­nen be­står av sex an­tenn­torn och ham­na­de 2004 på Une­scos lis­ta över världs­arv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.