Flo­rist­kamp och klätt­ring på grön mäs­sa i Var­berg

Hallands Nyheter - - Varberg - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

Det gril­la­des grön­sa­ker, täv­la­des i bloms­te­rar­range­mang och er­bjöds cir­kus­sko­la. Mäs­san Ho­me Sweet Ho­me ha­de nå­got för de fles­ta.

När Var­berg Event an­ord­na­de mäs­san Ho­me Sweet Ho­me för tred­je gång­en i hel­gen var väd­ret so­ligt om än blå­sigt.

– Vi har haft un­ge­fär li­ka många be­sö­ka­re som ti­di­ga­re år, mel­lan 2000 och 3000 per­so­ner. Jag är jät­te­nöjd, sä­ger Ma­til­da Schough, pro­jekt­le­da­re Var­berg Event.

ETT SPÄCKAT PRO­GRAM er­bjöds be­sö­kar­na. I Ro­tun­dan fanns ut­stäl­la­re in­om hem­in­red­ning och ute i Nö­je­spar­ken fanns oli­ka träd­gårds­ut­stäl­la­re. För förs­ta gång­en hölls en flo­rist­täv­ling un­der mäs­san. Sju flo­ris­ter del­tog varav fy­ra kom­mer från Hal­land. I fi­na­len gjor­de Lin­nea Jo­hans­son från Fal­ken­berg och Sten Vas­seur från Stock­holm upp. Lin­nea Jo­hans­son till­de­la­des dess­utom Lars-jo­han Svanströms kre­a­ti­vi­tets­pris.

Sve­ri­ges Po­mo­lo­gis­ka säll­skap höll en de­mon­stra­tion av ymp­ning. Svens­ka Rho­do­den­ron­säll­ska­pet ha­de en pro­gram­punkt. Li­sa Lem­ke gril­la­de grönt med tv-koc­ken Ta­req Tay­lor un­der lör­da­gen och un­der sön­da­gen blev hon ac­kom­pan­je­rad av Cal­le Stran­nes­ten. barn klätt­ra med klät­ter­se­le och hjälm i ett träd.

– Det har va­rit myc­ket barn här och klätt­rat, sä­ger Magnus Kranshammar.

Fler ak­ti­vi­te­ter fanns för de yng­re. Magnus cir­kus­sko­la er­bjöd dem som vil­le pro­va gå på li­na och styl­tor till ex­em­pel. Det fanns ock­så chans att ri­da. På lör­da­gen fanns Stät­ta­reds 4H på plats och på sön­da­gen Vind­häs­tar med två is­lands­häs­tar.

”Det har va­rit myc­ket barn här och klätt­rat”

MAGNUS KRANSHAMMAR

Bild: AN­NA OSCARSON

POPULÄR AK­TI­VI­TET. Li­am Abra­hams­son från Mjö­bäck tes­tar träd­klätt­ring med klät­ter­se­le och rep un­der träd­gårds­mäs­san Ho­me Sweet Ho­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.