Tjuv lu­ra­de in sig hos äld­re dam

Hallands Nyheter - - Varberg - TOBIAS SVENS­SON tobias.svens­son@hn.se

Lu­ra­de sig in ge­nom att vil­ja lå­na pap­per och pen­na. Ro­ta­de ige­nom fle­ra rum.

Vid 14-ti­den på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen ring­de det på dör­ren hos en kvin­na i 85-års­ål­dern som bor på Köp­stads­vä­gen i Var­berg.

Hon öpp­na­de, och där stod en man som vi­sa­de upp en nyc­kel. Han påstod att den till­hör­de kvin­nans gran­ne, men att gran­nen in­te var hem­ma. Man­nen vil­le kom­ma in och skri­va en lapp att läg­ga i gran­nens post­lå­da. Kvin­nan gick till kö­ket för att häm­ta pap­per och pen­na. Då pas­sa­de gär­nings­man­nen på att ta sig in i lä­gen­he­ten.

HON SA­DE ÅT ho­nom att gå ut och han av­vek från plat­sen. Kvin­nan såg att han in­te ba­ra öpp­nat kök och lå­dor i hal­len ut­an även hun­nit va­ra in­ne i så­väl var­dags­rum som sov­rum och ro­tat runt. Hon tror där­för att han mås­te ha haft en med­hjäl­pa­re.

Vad som har stu­lits är än­nu oklart. Po­li­sen upp­ger att de har säk­rat vis­sa spår men att ing­en miss­tänkt är del­gi­ven miss­tan­ke. Un­der lör­da­gen ska lä­gen­he­ten un­der­sö­kas vi­da­re.

Man­nen upp­ges va­ra i 25-års­ål­dern, cir­ka 170 cen­ti­me­ter lång och välträ­nad. Vid gär­nings­till­fäl­let var han klädd i oliv­grö­na byx­or, t-shirt och mös­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.