Lv 6-sol­dat nöp re­kryt i rum­pan

Hallands Nyheter - - Nyheter - BENJAMIN TROFF 010-471 51 27 bt@hn.se

Sol­da­ten på Lv 6 gjor­de sex­u­el­la an­spel­ning­ar till kvinn­li­ga re­kry­ter. Dess­utom var han väl­digt när­gång­en mot en re­kryt och nöp hen­ne bland an­nat i rum­pan. Nu re­kom­men­de­ras han få lö­ne­av­drag.

Den an­ställ­de sol­da­ten ha­de hand om en ut­bild­ning för nya re­kry­ter. Un­der ut­bild­ning­ens gång har man­nen gett kom­men­ta­rer, of­ta med sex­u­el­la an­spel­ning­ar, till främst kvinn­li­ga re­kry­ter.

Fle­ra re­kry­ter vitt­nar om hur man­nen fällt sex­u­el­la kom­men­ta­rer i bland an­nat mat­sa­len.

till­fäl­le ska man­nen ha slic­kat med tung­an in­för fle­ra re­kry­ter, nå­got som tol­ka­des som en sex­u­ell an­spel­ning. Ex­akt hur, el­ler vad, han har slic­kat på fram­går in­te.

En kvinn­lig re­kryt har känt ett obe­hag in­för man­nen. det­ta se­dan han känt på hen­nes hår och lagt sin arm runt hen­ne un­der ett ut­bild­nings­mo­ment. Dess­utom ska man­nen ha nypt hen­ne i rum­pan in­för en upp­ställ­ning. Hon be­kräf­tar även att man­nen kom­mit med många sex­u­el­la an­spel­ning­ar.

Man­nen själv har svårt att min­nas någ­ra spe­ci­fi­ka hän­del­ser, men an­ser att det är en ”låg ni­vå” i kon­ver­sa­tio­ner­na med re­kry­ter­na. Han med­ger vi­da­re att han kan ha sagt de kom­men­ta­rer som re­kry­ter vitt­nat om, men att han me­nat dem som skämt.

han be­hand­lar al­la på ett li­ka fri­språ­kigt sätt och att han vill va­ra kom­pis med al­la re­kry­ter. Han med­ger dock att han ibland age­rat på ett olämp­ligt sätt och att han bor­de tänkt mer på att ba­lan­sen mel­lan in­struk­törs­rol­len och kom­pis­rol­len.

Nu föreslår re­ge­ments­che­fen An­ders Svens­son att man­nen till­de­las ett lö­ne­av­drag för för­se­el­sen.

Dess­utom ska man­nen ha nypt hen­ne i rum­pan in­för en upp­ställ­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.