Kvin­na skrev kränk­ning­ar un­der psy­kos

Hallands Nyheter - - Nyheter - BENJAMIN TROFF 010-471 51 27 bt@hn.se

Kvin­nan i 50-års­ål­dern skic­ka­de med­de­lan­den med grovt krän­kan­de in­ne­håll till fle­ra and­ra per­so­ner. Trots att hon har li­dit av van­fö­re­ställ­ning­ar döms hon nu för ofre­dan­de.

Kvin­nan skic­ka­de med­de­lan­den med grovt krän­kan­de in­ne­håll till fle­ra per­so­ner som hon haft kon­takt med ti­di­ga­re.

I ett av fal­len är det en gam­mal vä­nin­na som hon gli­dit ifrån, i ett an­nat fall var det en per­son som hon ha­de haft kon­takt med ge­nom job­bet.

I det förs­ta fal­let var de bå­da kvin­nor­na go­da vän­ner när de var gran­nar och ha­de barn i sam­ma ål­der. Kvin­nan som nu har dömts blev dock sjuk ef­ter ett par år, då hon ha­de flyt­tat. Kvin­nan gav sig då bland an­nat på vä­nin­nans då 14-åri­ga dot­ter och döm­des till slut till rätts­psy­ki­a­trisk vård.

Men kvin­nan hör­de av sig igen 2016. Hon skic­ka­de med­de­lan­den på so­ci­a­la me­di­er med krän­kan­de in­ne­håll och påstod sa­ker som in­te ha­de hänt.

Även i de and­ra fal­len har hon ut­tryckt sig väl­digt grovt med sex­u­el­la an­spel­ning­ar.

Kvin­nan sä­ger själv att hon är ”be­drö­vad och led­sen” över vad hon har skri­vit. Hon me­nar dock att hon var i en psy­kos när hon skrev med­de­lan­den. Hon sä­ger i för­hör att när hon är i ett så­dant till­stånd kan hon skri­va 100–150 brev per dag.

Hon har dock, ut­an­för psy­ko­sen, ta­git re­da på sa­ker om de ofre­da­de per­so­ner­nas fa­mil­jer.

Den de­tal­jen gör att tings­rät­ten än­då dö­mer hen­ne för tre fall av ofre­dan­de då man an­ser att hon hand­lat upp­såt­li­gen. Hon döms till 50 dags­bö­ter á 340 kro­nor. Hon ska även be­ta­la 5 000 kro­nor i ska­de­stånd till den ti­di­ga­re vä­nin­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.