Dags för en glas­bur i Ul­la­red

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MA­TIL­DA CARL­STRÖM ma­til­da.carlstrom@hn.se

Lands­bygds­ut­veck­la­re Ka­rin Torstens­son vill ve­ta vad Ul­la­reds­bor­na öns­kar i om­rå­det. Snart sät­ter hon sig i glas­bu­ren och tar emot för­slag.

– Tan­ken är att sam­la in så många ut­veck­lings­för­slag som rör Ul­la­reds tätort som möj­ligt, sä­ger hon.

Den 28 och 29 april kom­mer Ka­rin Torstens­son sit­ta i en glas­bur på Icas par­ke­ring i Ul­la­red och träf­fa in­vå­na­re.

IDÉN HAR HON fått från cent­ru­m­ut­veck­la­ren Hen­rik Olsson som har gjort sam­ma sak i cen­tra­la Fal­ken­berg två år på ra­ken.

– Vi får se vad ut­fal­let blir här i Ul­la­red. I cen­tra­la Fal­ken­berg finns så många fler in­vå­na­re än i Ul­la­red så det ska bli spän­nan­de att se, sä­ger Ka­rin Torstens­son.

Att det blev just Ul­la­red den här gång­en är ing­en slump.

– Po­li­ti­ken har be­slu­tat att sat­sa på Ul­la­red som en knut­punkt för in­lan­det. I och med det­ta vill vi öka di­a­lo­gen i om­rå­det.

DE FÖR­SLAG SOM kom­mer in skic­kas till var­je be­rörd en­het som har möj­lig­het att gö­ra nå­got av dem. Det kan va­ra av­del­ning­ar på kom­mu­nen, bo­lag el­ler pri­va­ta ak­tö­rer.

– Var­je för­slag får ett unikt num­mer så man kan föl­ja sitt eget ären­de och se vad som hän­der med det, sä­ger Ka­rin Torstens­son.

Bu­ren kom­mer att gäs­tas av bland an­nat re­pre­sen­tan­ter från nä­rings­li­vet, sam­hälls­bygg­nads­kon­to­ret, Fa­bo, kom­mu­nal­råd och Des­ti­na­tions­bo­la­get.

– Jag hop­pas att så många som möj­ligt tar chan­sen att kom­ma in och läm­na syn­punk­ter, sä­ger Ka­rin Torstens­son.

EVENTET KOM­MER ATT fil­mas li­ve och läg­gas upp på Fa­ce­book. Där kan de som in­te har möj­lig­het att gå dit föl­ja dis­kus­sio­ner­na och läm­na för­slag på di­stans.

– Vi kom­mer att län­ka till en en­kät för ut­veck­lings­för­slag i sam­band med li­ve­sänd­ning­en, sä­ger Ka­rin Torstens­son.

Bild: PRESSBILD

TAR EMOT IDÉER. I hel­gen sitter Ka­rin Torstens­son i Ul­la­red och pra­tar med in­vå­na­re om hur de vill att sam­häl­let ut­veck­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.