En dag att lä­sa på i he­la värl­den

Hallands Nyheter - - Falkenberg - TOBIAS SVENS­SON tobias.svens­son@hn.se

Runt om i värl­den fi­ra­des världs­bok­da­gen i hel­gen. I Fal­ken­berg låg fo­kus på de yng­re lä­sar­na, som bland an­nat fick kom­ma med öns­ke­mål på fram­ti­dens stads­bib­li­o­tek.

Den 23 april är världs­bok­da­gen, vil­ket upp­märk­sam­mas på bib­li­o­tek över he­la värl­den. Så även i Fal­ken­berg. Men ef­tersom den 23 april i år rå­ka­de in­fal­la på en sön­dag, när stads­bib­li­o­te­ket är stängt, har fi­ran­det flyt­tats till lör­da­gen i stäl­let.

HÄR LIG­GER FO­KUS lig­ger på bar­nen. Al­la de un­ge­fär hund­ra barn som dök upp fick en gra­tis bok i pre­sent. Från bib­li­o­te­kets si­da pas­sar man ock­så på att på att sam­la in bar­nens eg­na tan­kar om hur de vill att kom­mu­nens nya stads­bib­li­o­tek, det som ska lig­ga i Kun­skaps- och kul­tur­cent­rum, ska se ut.

– Ett åter­kom­man­de öns­ke­mål är att det ska va­ra my­sigt med myc­ket kud­dar och gla­da fär­ger. Nå­gon vil­le till ex­em­pel ha en regn­bågs­fär­gad vägg, sä­ger bib­li­o­teks­as­si­stent Ma­ri An­ders­son, som hål­ler i en works­hop för bar­nen.

På en vägg i bib­li­o­te­ket har de fått sät­ta upp lap­par med öns­ke­mål på vad de vill ha ut av det nya bib­li­o­te­ket.

OSCAR EBERS, SOM snart fyl­ler 6 år, har skri­vit två lap­par. Dels vill han att man ska kun­na äta i bib­li­o­te­ket. Och så vill han ha sa­gostund var­je dag.

Han vi­sar stolt upp sin fa­vo­rit­bok ”Det var det fräc­kas­te”.

– Den hand­lar om en mull­vad som frå­gar al­la djur om de har baj­sat på hans hu­vud, sä­ger Oscar Ebers.

Evy Olsson och Gun­nel Sern­rot till­hör de äld­re be­sö­kar­na. De är med i för­e­ning­en Al­las barn­barn, som be­står av pen­sio­nä­rer som be­sö­ker för­sko­lor och lä­ser högt för bar­nen.

– Det är helt ide­ellt. Vi gör det för att det är så ro­ligt, sä­ger Evy Olsson, som ti­di­ga­re job­bat på bib­li­o­te­ket i Ves­sige­bro.

– Det är fan­tas­tiskt. Jag har fått jät­te­myc­ket goa kra­mar av bar­nen, sä­ger Gun­nel Olsson.

Nu hop­pas de kun­na loc­ka fler pen­sio­nä­rer att bli hög­lä­sa­re.

Runt om i bib­li­o­te­ket står färg­la­da konst­verk upp­ställ­da. Det är bar­nen vid oli­ka för­sko­lor i Fal­ken­berg som tol­kat si­na fa­vo­rit­böc­ker.

TIMOTHY ECKERSAND, 6 år, och hans kom­pi­sar på fa­mil­je­dag­hem Hjorts­berg har till ex­em­pel gjort en ska­pel­se ba­se­rad på Bam­ses värld. Ti­mot­hys pap­pa Pe­ter Eckersand be­rät­tar att fa­mil­jen gär­na be­sö­ker bib­li­o­te­ket.

– Mi­na för­äld­rar tog med mig till bib­li­o­te­ket och jag vill gö­ra det­sam­ma med mi­na barn. Bok­in­tres­se och läs­ning är vik­tigt, sä­ger han. Har du någ­ra sär­skil­da öns­ke­mål på det nya bib­li­o­te­ket?

– Jag hop­pas fram­förallt på bätt­re öp­pet­ti­der på hel­ger­na. Så man får bätt­re chans att kom­ma hit he­la fa­mil­jen, sä­ger Pe­ter Eckersand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.