Le Pen och Macron vi­da­re i franskt val

Mät­ning­ar pe­kar på vän­tad fi­nal i vå­rens pre­si­dent­val

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen - TT I PA­RIS Wik­tor Num­me­lin UTRI­KES@TT.SE

Em­ma­nu­el Macron vin­ner och Ma­ri­ne Le Pen blir tvåa i förs­ta valom­gång­en i det frans­ka pre­si­dent­va­let, vi­sar fle­ra val­lo­kals­un­der­sök­ning­ar. Det in­ne­bär att de som vän­tat går vi­da­re till and­ra valom­gång­en den 7 maj.

Se­dan val­lo­ka­ler­na stängt runt om i Frank­ri­ke pub­li­ce­rar fle­ra in­sti­tut un­der­sök­ning­ar som byg­ger på in­ter­vju­er med rös­tan­de. För­re eko­no­mi­mi­nis­tern Em­ma­nu­el Macron pla­ce­ras i topp med mel­lan 23 och 24 pro­cent av rös­ter­na mot runt 22 för Ma­ri­ne Le Pen. Där bakom föl­jer kon­ser­va­ti­ve Franço­is Fil­lon och Vänsterpartiets ledare Je­an­luc Mé­lenchon fle­ra pro­cen­ten­he­ter ef­ter.

I sol­ske­net i Pa­ris på sön­da­gen var många tyd­li­ga med att de hop­pa­des på ett högt val­del­ta­gan­de.

– Det här valet är li­te sär­skilt, med tan­ke på po­pu­lis­ter­nas fram­marsch. Men jag tror att många rös­tar. Folk har mo­bi­li­se­rat sig, sa­de pa­ret Ni­co­las och He­lé­ne som rös­ta­de på en gym­na­sie­sko­la vid Qu­ai de Val­my i 10:e ar­ron­dis­se­men­tet.

I sam­ma trak­ter rös­ta­de även svensk­ät­ta­de Nat­halie Char­ni­er – med anor från nord­skåns­ka Arild.

–Det är vår fram­tid det hand­lar om, fram­ti­den för vår son. Det hand­lar om ut­bild­ning­en, kul­tu­ren, vem som ska sty­ra över in­fra­struk­tu­ren. Klas­sis­ka frå­gor helt en­kelt, sa­de Nat­halie.

Årets val har va­rit an­norlun­da, in­te ba­ra på grund av den oer­hör­da jämn­he­ten mel­lan så många som fy­ra topp­kan­di­da­ter.

Där­till är re­ge­ran­de So­ci­ alist­par­ti­et helt ute ur räk­ning­en. Par­ti­ets kan­di­dat Be­noît Ha­mon lig­ger ba­ra på 7 pro­cents stöd – och står dess­utom för en helt an­nan po­li­tik än pre­si­dent Franço­is Hol­lan­de och hans re­ge­ring.

– I nor­ma­la fall är det en sit­tan­de pre­si­dent mot ett an­tal pre­ten­den­ter. Men nu finns ing­en Hol­lan­de med. Och in­te hel­ler nå­gon som för­sva­rar pre­si­den­tens in­sats un­der de se­nas­te åren, kon­sta­te­ra­de Ifop­ex­per­ten Fré­déric Da­bi när han möt­te nor­dis­ka jour­na­lis­ter på den svens­ka am­bas­sa­den i Pa­ris i tis­dags.

På för­hand har samt­li­ga mät­ning­ar in­för en den and­ra om­gång­en pla­ce­rat Macron i klar led­ning fö­re Le Pen och de and­ra. Och bå­de Fil­lon och Mé­lenchon skul­le en­ligt mät­ning­ar­na ock­så be­seg­ra Le Pen om det blir nå­gon av dem som ställs mot hen­ne i stäl­let.

Men opi­ni­ons­mät­ning fö­re förs­ta om­gång­en är en helt an­nan sak än när det verk­li­gen gäl­ler mel­lan två per­so­ner.

Om Le Pen ställs mot Macron i fi­na­len kom­mer hon fullt ut att kun­na ut­nytt­ja sin ställ­ning som ”an­ti­eta­blis­se­mang” och Eu­kri­ti­ker – nå­got som va­rit ef­fek­tivt ti­di­ga­re i fransk po­li­tik, trots att in­vå­nar­na i and­ra mät­ning­ar of­tast är po­si­ti­va till Eu­ro­pa­sam­ar­be­tet.

–Kanske blir det in­te en and­ra om­gång, ut­an sna­ra­re en sorts folk­om­röst­ning: Vill ni ha EU och glo­ba­li­se­ring­en el­ler grän­ser och själv­stän­dig­het? fun­de­rar po­li­tis­ke jour­na­lis­ten Christop­he Bar­bi­er, in­ter­vju­ad av bel­gis­ka tid­ning­en Le So­ir.

FOTO: CHRISTOP­HE ENA/AP OCH FOTO: FRANK AUGSTEIN/AP

Vi­da­re. Ma­ri­ne Le Pen och Em­ma­nu­el Macron går vi­da­re till den and­ra om­gång­en i det frans­ka pre­si­dent­va­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.