Po­lis stop­pa­de pro­tes­ter mot ka­nal

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Tu­sen­tals bön­der och and­ra bo­en­de på lands­byg­den i Nicaragua, som är kri­tis­ka till byg­get av en lång ka­nal ge­nom lan­det, har stop­pats av po­li­sen från att de­mon­stre­ra.

Ti­o­tu­sen­tals män­ni­skor ris­ke­rar att för­lo­ra si­na hem och sin mark om ka­na­len blir verk­lig­het.

Po­li­sen hind­ra­de bus­sar och last­bi­lar, som de­mon­stran­ter­na åk­te i, från att kom­ma in i sta­den Jui­gal­pa, ös­ter om hu­vud­sta­den Ma­na­gua, och sa­de att de­mon­stra­tio­nen mot re­ge­ring­ens pla­ner var olag­lig.

– De stäng­er av al­la vägar. Det är ynk­ligt vad som hän­der i Nicaragua, sa­de Fran­ci­sca Ramí­rez, en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till de­mon­stra­tio­nen.

En­ligt ett ut­ta­lan­de från myn­dig­he­ter­na ställ­des po­li­sen mot ”grup­per av män­ni­skor som upp­träd­de fi­ent­ligt, be­väp­na­de med på­kar, mache­tes, ste­nar och skjut­va­pen.”

Ett tju­go­tal av dem som pro­te­ste­ra­de fri­hets­be­rö­va­des till­fäl­ligt, en­ligt ad­vo­ka­ten Mo­ni­ca López som re­pre­sen­te­rar de­mon­stran­ter­na. Upp­gif­ter­na har in­te be­kräf­tats av po­li­sen.

Bön­der­na är ar­ga över att pre­si­dent Da­ni­el Orte­ga 2013 gav ett ki­ne­siskt kon­sor­ti­um, HKND, det jät­te­li­ka projektet. Ka­na­len ska gå från At­lan­ten till Stil­la ha­vet och pas­se­ra rakt ige­nom den sto­ra Ni­ca­ra­gu­a­sjön. Orte­ga gav dess­utom HKND till­stånd att dri­va ka­na­len i 50 år. Den be­räk­nas kos­ta mot­sva­ran­de när­ma­re 450 mil­jar­der kro­nor att byg­ga. ”Orte­ga: tjuv, för­rä­da­re, säl­jer vårt land”, skan­de­ra­de de sam­la­de de­mon­stran­ter­na.

Miss­nö­jet har va­rit stort bland in­vå­nar­na på lands­byg­den se­dan re­ge­ring­ens be­slut.

Bygg­pro­jek­tet krä­ver att mel­lan 30000 och 120000 män­ni­skor bo­en­de längs den 276 kilo­me­ter långa ka­na­len, flyt­tas, och att de­ras mark tas i be­sitt­ning el­ler köps. (TT­AFP)

FOTO: ESTEBAN FELIX/AP

Pro­tes­ter­na mot Ni­ca­ra­gu­as pre­si­dent Da­ni­el Orte­ga och hans pla­ner på att byg­ga en lång ka­nal ge­nom lan­det fort­sät­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.