Ame­ri­kan gri­pen i Nordkorea

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■NORDKOREA/USA. Nordkorea har gri­pit en ame­ri­kansk med­bor­ga­re, rap­por­te­rar den syd­ko­re­ans­ka ny­hets­by­rån Yon­hap. Den grip­ne, en ko­re­anska­me­ri­kansk man i 50­års­ål­dern, ha­de be­fun­nit sig i Nordkorea i en må­nad för att dis­ku­te­ra bi­stånds­frå­gor, en­ligt Yon­hap. Han greps på flyg­plat­sen i Pyon­gy­ang då han skul­le läm­na lan­det.

Sve­ri­ges am­bas­sad i Nordkorea har ett skydds­upp­drag åt bland an­nat USA och för kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan de två län­der­na. Mar­ti­na Åberg So­mo­gyi, and­re am­bas­sad­sek­re­te­ra­re, be­kräf­tar för CNN att man­nen har gri­pits. (Tt­reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.