Stöld och hot på sop­tip­par

Nu ska de om­fat­tan­de pro­ble­men på åter­vin­nings­cen­tra­ler­na kart­läg­gas – och lö­sas

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Fler svens­kar be­sö­ker lan­dets åter­vin­nings­cen­tra­ler än går i kyr­kan om hel­ger­na.

Pro­ble­men med stöld och hot på cen­tra­ler­na är om­fat­tan­de – men ären­de­na läggs of­ta snabbt ner hos po­li­sen.

– Vis­sa kom­mu­ner skäm­tar om att de är själv­töm­man­de på bil­bat­te­ri­er, sä­ger Brit­ta Mouta­kis, råd­gi­va­re på Av­fall Sve­ri­ge, till TT.

Fram­förallt är det elekt­ro­nik som tju­var­na är ute ef­ter på åter­vin­nings­cen­tra­ler­na, men även vär­de­ful­la me­tal­ler. Till­sam­mans med El­kret­sen har Av­fall Sve­ri­ge, som är en bransch­or­ga­ni­sa­tion för kom­mu­ner­nas av­falls­han­te­ring, ge­nom­fört ett pro­jekt för att kart­läg­ga och för­sö­ka lö­sa pro­ble­met.

97 pro­cent av cen­tra­ler­na – som en­ligt Av­fall Sve­ri­ge är po­pu­lä­ra­re be­söks­mål än kyr­kor­na – har ge­nom­fört åt­gär­der för att mins­ka stöl­der ef­ter stäng­ning. Två av tre ar­be­tar för att kom­ma till rät­ta med pro­ble­met även un­der öp­pet­tid.

Värst är det i stor­stads­re­gi­o­ner­na.

Det hand­lar bå­de om sto­ra pro­blem ur ar­bets­mil­jö­syn­punkt, men även ur mil­jö­syn­punkt. För att kom­ma åt det vär­de­ful­la bly­et i bil­bat­te­ri­er töms ex­em­pel­vis den frä­tan­de bat­te­ri­sy­ran rakt ut i na­tu­ren.

– Det av­fall som slängs på en åter­vin­nings­cen­tral ska stan­na där. Det ska man in­te ploc­ka med sig och det ska in­te bli stu­let. Kom­mu­nen har ett sam­hälls­an­svar att hand om av­fal­let och se till att det åter­vinns på ett mil­jö­rik­tigt sätt. An­nars vet vi in­te vad som hän­der med det, sä­ger Brit­ta Mouta­kis.

Någ­ra kom­mu­ner be­skri­ver det som en katt­och­råt­ta­lek. Per­so­ner grä­ver sig in un­der stängs­let, var­på åter­vin­nings­cen­tra­ler­na grä­ver ner sta­ke­ten en me­ter un­der jord. Det le­der dock en­dast till nya för­sök, med nya kre­a­ti­va till­vä­ga­gångs­sätt. Upp­ fin­nings­ri­ke­dom är myc­ket stor, kon­sta­te­rar Brit­ta Mouta­kis.

Sam­ti­digt är mör­ker­ta­let myc­ket stort. En ma­jo­ri­tet av kom­mu­ner­na väl­jer att in­te an­mä­la stöl­der och hot till po­li­sen ef­tersom det säl­lan le­der vi­da­re till åtal.

I un­der­sök­ning­en fram­kom­mer ex­em­pel på ären­den som in­te ta­gits vi­da­re ef­tersom vär­det på det som stu­lits va­rit för lågt.

– Just Borås kom­mun har vitt­nat om att man an­mä­ler stöl­der till po­li­sen, men att ären­de­na blir ned­lag­da di­rekt, trots att man har re­gi­stre­rings­num­mer till den som stu­lit. Det kan le­da till att man in­te fort­sät­ter att an­mä­la, ef­tersom man än­då kän­ner att det in­te le­der nå­gon vart, sä­ger Brit­ta Mouta­kis.

Men den bil­den de­las in­te av Hans Andrén vid Boråspo­li­sen.

–De läggs in­te kon­stant ner. Har vi vitt­nen, el­ler an­nan tek­nisk be­vis­ning går vi så klart vi­da­re med det. Vi mås­te pri­o­ri­te­ra vad som är vik­ti­gast, vi har rån och grova stöl­der vi mås­te föl­ja upp först.

Ett ökat sam­ar­be­te är dä­re­mot väl­kom­met. Larm och ka­me­raö­ver­vak­ning är vik­ti­ga hjälp­me­del för po­li­sen, sä­ger Hans Andrén.

På den ny­bygg­da åter­vin­nings­cen­tra­len på Li­din­gö var sä­ker­hets­tän­ket med från bör­jan. An­lägg­ning­en har byggts för att mins­ka träng­sel och stök, som of­ta kan le­da till kon­flik­ter och otrygg ar­bets­mil­jö. Den har höga sta­ket, larm och ka­me­raö­ver­vak­ning. Det mest stöld­be­gär­li­ga av­fal­let dum­pas i con­tain­rar in­om­hus.

– Elekt­ro­ni­ken är jät­te­vik­tig att vi har in­om­hus. Bil­bat­te­ri­er­na har vi be­hål­la­re med tunga vik­ter på för att de in­te ska gå att lyf­ta. Vi töm­mer dem var­je kväll just för att mins­ka stöldris­ken. Och ing­et en­sam­ar­be­te, man ska in­te va­ra själv, sä­ger Teresa Fryk­man, chef för pla­ne­ring och kom­mu­ni­ka­tion på av­falls­bo­lag Sö­rab.

El­la Sund­ström/tt

FOTO: HEN­RIK MONTGOMERY/TT

Stöld­be­gär­lig skrot. Brit­ta Mouta­kis har skri­vit en rap­port som vi­sar att per­so­nal ut­sätts för hot på sopsta­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.