Sy­stem med förste­lä­ra­re ifrå­ga­sätts ef­ter gransk­ning

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Sve­ri­ges högst be­tal­da förste­lä­ra­re är i själ­va ver­ket en rek­tor, vi­sar en gransk­ning från Skol­värl­den.

Ett upp­lägg där en skol­chef kan lyf­ta ett stat­ligt tillägg, av­sedd för lä­ra­re i kar­riä­ren, bi­drar till miss­tro för sy­ste­met, en­ligt Lä­rar­nas riks­för­bund.

Med syf­tet att sti­mu­le­ra lä­ra­re och för­bätt­ra yr­kets sta­tus lan­se­ra­des tjäns­ten förste­lä­ra­re av den för­ra al­li­ans­re­ge­ring­en 2013. Den som blir god­känd som förs­te­ lä­ra­re får ett stats­fi­nan­si­e­rat lö­ne­påslag på 5 000 kro­nor i må­na­den. Ef­ter hand står även lek­tors­tjäns­ter till buds.

Men snart fy­ra år se­na­re vi­sar det sig att förste­lä­rar­sy­ste­met in­te all­tid an­vänds för vad det är av­sett för, en­ligt en ny gransk­ning från tid­ning­en Skol­värl­den.

I ett fall tjä­nar Alex­an­der Torn­berg på La­bo­ra­sko­lan mest bland över 15 000 förste­lä­ra­re. Men han är in­te ba­ra lä­ra­re ut­an ock­så skol­chef och rek­tor.

En­ligt Skol­ver­ket ska en förste­lä­ra­re un­der­vi­sa minst 50 pro­cent av ar­bets­ti­den. Rek­torn upp­ger att hans upp­drag som förste­lä­ra­re går att ba­lan­se­ra med de and­ra tjäns­ter­na.

– Vi har haft ett mel­lanår och in­te haft nå­gon lämp­lig förste­lä­ra­re att ut­se. Då har jag un­der året va­rit vår förste­lä­ra­re. Det är så klart i enig­het med al­la reg­ler, sä­ger Alex­an­der Torn­berg till Skol­värl­den.

Men upp­läg­get väc­ker än­då frå­gor om hur man ut­ser förste­lä­ra­re run­tom i lan­det.

–Jag kan in­te av­gö­ra det här spe­ci­fi­ka fal­let, men att bli förste­lä­ra­re hand­lar hu­vud­sak­li­gen om att gö­ra kar­riär som lä­ra­re in­om sitt yr­ke, in­te att en rek­tor ska by­ta yr­ke till lä­ra­re, sä­ger Åsa Fah­lén, ord­fö­ran­de på Lä­rar­nas riks­för­bund.

Hon sä­ger att för­bun­det även har hört ta­las om lik­nan­de fall där det de­las ut förste­lä­ra­re­tjäns­ter på osäk­ra pre­mis­ser.

– Det är pro­ble­ma­tiskt ef­tersom det här bi­drar till en ökad miss­tro till förste­lä­rar­sy­ste­mets le­gi­ti­mi­tet. Det rå­der för myc­ket otyd­lig­het kring var­för någ­ra pre­mie­ras som förste­lä­ra­re me­dan and­ra står makt­lö­sa in­för att gö­ra kar­riär som lä­ra­re, sä­ger Fah­lén.

En lös­ning vo­re att ska­pa ett na­tio­nellt pro­fes­sions­pro­gram som fö­re­sla­gits av Skol­kom­mis­sio­nen, sä­ger Fah­lén.

– I nu­lä­get ut­ser en sub­jek­tiv hu­vud­man vem som blir förstalä­ra­re via sko­lans rek­tor. Men med ett pro­fes­sions­pro­gram skul­le det fin­nas ett ob­jek­tivt och tyd­li­ga­re re­gel­verk som vi­sar hur tjäns­ter­na kan kopp­las till sär­skil­da pre­sta­tio­ner. Gabri­el Car­do­na Cer­van­tes/tt ■■TYSKLAND. G20:s topp­mö­te om kvin­nors

■■Ae­f­ggenh­mana­kits,tfaörnb.uandnsh­ öri­ga till kdaensd­leö­rad­nag­de­e­la im­tearl­kie­bl oacnh

at­tapcrek­seid­nenmt­doot­ne­alnd­tm­ruim­lip­täs rbas­di­ont­to­er­rir­vana­kaf­g­trhu­man­pidset­la­tanr. i fre­dags krä­ver nu fle­ra

■■STORBRITANNIEN.

mi­nist­rars och mi­li­tä­ra

Pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa

le­da­res av­gång. De skyl­ler

May ta­lar till par­la­men­tet

del­vis då­det på re­ge­ring

in­för brex­it.

ens oför­måga att ta itu med ■■KU. ta­li­ba­ner­nas Ut­bild­ning­s­at­tac­ker.

Re­ge­ring­en­mi­nis­ter Gusta­vi Fri­do­lin Ka­bul har (MP) in­te frå­gas hel­lerut om hör­samatt mat på­verkakrav på pro­gram­in­ne­hål­letatt of­fent­lig­gö­rai SVT. ex­ak­ta döds­siff­ror från■a■stt­ka­oclkre­ink­si fd­ra­egd.ags då ssåklm:s åkonng­fe­a­resnosmpå1t5e0mat sol­du­nagt­de­orm­kaar­ni sh­ko­almdi­öljöd. ats. (TT­AFP)

FOTO: KATARZYNA KORZA/TT

Skol­värl­den har grans­kat förste­lä­rar­sy­ste­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.