Snart se­mester­dags – välj rätt som­mar­bil

Be­gag­nat, hyr­bil el­ler bil­pool någ­ra av al­ter­na­ti­ven

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Som­ma­ren ryc­ker allt när­ma­re och nu är det hög tid att pla­ne­ra bil­se­mestern. För dig som in­te har el­ler vill äga en bil finns det fle­ra sätt att till­fäl­ligt lö­sa en som­mar­bil: Be­gag­nat, hyr­bil el­ler kanske bil­pool.

– Det rät­ta valet be­ror helt på vad man vär­de­rar mest, sä­ger Carl­erik Stjern­vall, tek­nisk råd­gi­va­re på Motor­män­nens riks­för­bund.

– Är man pris­käns­lig vill man kanske kö­pa en be­gag­nad bil och de­la på kost­na­den med si­na vän­ner. Kla­rar man sig ut­an kost­sam­ma re­pa­ra­tio­ner finns möj­lig­het att få till­ba­ka en del av kost­na­den ge­nom att säl­ja bi­len ef­teråt.

Det är dock vik­tigt att först stu­de­ra skic­ket på bi­len ef­tersom kö­pa­ren har un­der­sök­nings­plikt.

Om trygg­he­ten och kom­for­ten går fö­re pri­set kan bå­de hyr­bil och bil­pool va­ra bra al­ter­na­tiv. I bå­da fal­len finns det ett stör­re ur­val av nya och tra­fik­säk­ra bi­lar. Men för res­mål som Got­land och Öland, med tyd­li­ga sä­songs­möns­ter, kan det va­ra av­gö­ran­de att va­ra ute i god tid.

För dem som vär­de­rar flex­i­bi­li­te­ten och in­te vill grubb­la över vil­ka bi­lar som finns till­gäng­li­ga er­bjuds även lång­tids­bil­hy­ra. Det ger stör­re fri­ het att an­vän­da bi­len un­der fle­ra må­na­der och för spe­ci­el­la till­fäl­len. Nack­de­len är att hy­ran kan bli hög, spe­ci­ellt om man över­skri­der en viss kör­sträc­ka.

Kon­cep­tet med som­mar­bil har på se­na­re tid fött nya idéer på mark­na­den. Via nya platt­for­mar kan pri­vat­per­so­ner hy­ra bi­lar av varand­ra till ett läg­re pris. Här bör man dock va­ra ex­tra för­sik­tig ef­tersom en del av den trygg­ het man får vid van­lig bil­hy­ra ute­blir, en­ligt Stjern­vall.

– Om det skul­le upp­stå en even­tu­ell tvist kan man in­te an­mä­la det hos All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den ef­tersom det är en sak mel­lan pri­vat­per­so­ner, sä­ger han.

Av­slut­nings­vis är för­säk­rings­frå­gan vik­tig att väga in i al­la al­ter­na­tiv. Skul­le nå­got hän­da med ex­em­pel­vis hyr­bi­len el­ler lång­tids­hyr­bi­len kan själv­ris­ken bli en dyr histo­ria.

– Då bor­de man över­vä­ga om man vill teck­na själv­ris­ke­li­mi­ne­ring för att mins­ka möj­li­ga ut­gif­ter.

Det är ock­så värt att se upp med för­säk­ring­ar för bil­pools­lös­ning­ar, sä­ger han.

–Ef­tersom många mås­te ta hand om bi­len mås­te man ock­så va­ra no­ga med att even­tu­el­la ska­dor kan upp­stå. Om nå­got hän­der med bi­len mås­te man an­mä­la det­ta så fort som möj­ligt. Gabri­el Car­do­na

Cer­van­tes/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.