Mil­jö­far­ligt att tvät­ta bi­len hem­ma på ga­tan

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Tro det el­ler ej, men i går var det den sto­ra bil­tvät­tar­hel­gen.

Ini­ti­a­ti­vet star­ta­des 2014 för att för­må svens­ka bi­lä­ga­re att va­ra snäl­la mot mil­jön när de tvät­tar si­na bi­lar.

Visst spa­rar man peng­ar, men gif­ti­ga för­ore­ning­ar sköljs rakt ut i mil­jön. Att tvät­ta bi­len hem­ma på ga­tan är ett mil­jö­far­ligt al­ter­na­tiv som bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Svenskt vat­ten vill stäv­ja ge­nom ett ini­ti­a­tiv som de kal­lar ”Sto­ra bil­tvät­tar­hel­gen”.

– Vi vill lä­ra svens­ka fol­ket att det spe­lar roll hur vi tvät­tar vå­ra bi­lar och att na­tu­ren in­te kan vär­ja sig för de gif­ter som vi släp­per ut. Det för­o­re­na­de vatt­net är helt en­kelt in­te bra för djur, väx­ter, dricks­vatt­net el­ler för bad i sjö­ar och hav, sä­ger An­ders Finn­son, mil­jö­ex­pert på Svensk vat­ten, till SVT Nyheter i Jön­kö­ping.

I Sve­ri­ge finns runt 4,7 mil­jo­ner bi­lar, som en­ligt Svenskt vat­ten tvät­tas sam­man­lagt 30 mil­jo­ner gång­er per år. Två av tre bil­tvät­tar sker på ga­tan, vil­ket med­för att äm­nen som ol­ja, tungme­tal­ler och res­ter av as­falt rin­ner ut i vat­ten­drag, sjö­ar och hav. På många ben­sin­sta­tio­ner finns bil­tvät­tar där vatt­net sam­las upp i stäl­let för att ham­na i dag­vat­ten­brun­nar.

En­ligt An­ders Finn­son kan den som in­te vill be­ta­la för en bil­tvätt med för­del stäl­la sin bil på en gräs­mat­ta, ett al­ter­na­tiv som i al­la fall är bätt­re än ga­tan.

– Då fil­tre­ras smut­sen i jord­lag­ren och rin­ner in­te ut i närms­ta vat­ten­drag. Det är ett rim­ligt bra al­ter­na­tiv, sä­ger han till SVT.

Carl Ca­to/tt

FOTO: AN­DERS WIKLUND/TT

Den som tvät­tar sin bil på ga­tan bi­drar dessvär­re till att spri­da ol­ja och tungme­tal­ler i mil­jön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.