Tåg på­ver­kas av kop­par­stöl­der

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■BROTT/INFRASTRUKTUR. Över 1 000 tåg på­ver­ka­des av kop­par­stöl­der­na längs svens­ka järn­vä­gar un­der fjol­å­ret och året dess­förin­nan. Sam­man­ta­get kos­ta­de stöl­der­na sam­häl­let över 55 mil­jo­ner kro­nor.

– Det hand­lar till ex­em­pel om per­so­ner som in­te kom­mer i tid till si­na ar­be­ten och gods till fö­re­tag som blir för­dröjt, sä­ger To­mas An­ders­son, el­krafts­spe­ci­a­list vid Tra­fik­ver­ket.

Än­då vi­sar sta­tisti­ken att kop­par­stöl­der­na mins­kar. År 2014 upp­gick sam­hälls­kost­na­der­na för till­grep­pen till 52 mil­jo­ner kro­nor un­der ett en­da år, en­ligt en rap­port som kon­sult­fö­re­ta­get Ram­böll sam­man­ställt på upp­drag av Tra­fik­ver­ket. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.