Fak­ta: Check­lis­ta för be­gag­nad bil

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■Kon­trol­le­ra rör­li­ga de­lar som brom­sar, styr­ning, lam­por och vindru­te­tor­ka­re samt lac­ken. Det kan va­ra svårt att be­vi­sa att en ska­da upp­kom­mit in­nan bi­len le­ve­re­ra­des om du upp­täc­ker det ef­ter köp. ■■An­teck­na av­vi­kel­ser på ditt ex­em­plar av kö­pe­hand­ling­en och be säl­ja­ren skri­va un­der. ■■Kon­trol­le­ra att al­la hand­ling­ar som hör till bi­len finns med som re­gi­stre­rings­be­vis och even­tu­el­la ga­ran­ti­hand­ling­ar. ■■När du kö­per bil av en pri­vat­per­son gäl­ler köpla­gen, vil­ket in­ne­bär att du har ett säm­re skydd än när du kö­per av en bil­hand­la­re. ■■Kon­trol­le­ra i Trans­port­sty­rel­sens tra­fik­re­gis­ter att säl­ja­ren verk­li­gen äger bi­len. Där syns ock­så om det finns någ­ra skul­der kopp­la­de till bi­len. ■■Skriv kö­pe­kon­trakt och se till att al­la över­ens­kom­mel­ser skrivs in i av­ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.