Fran­co-mi­nis­ter be­gra­ven

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■SPANIEN. Sör­jan­de sträck­te ut si­na ar­mar i en fa­scis­tisk häls­ning när en av de sista mi­nist­rar­na som tjänst­gjor­de un­der den ti­di­ga­re spans­ka dik­ta­torn ge­ne­ral Fran­ci­sco Fran­co be­grav­des.

När kis­tan pas­se­ra­de sjöng någ­ra av dem som sam­lats i Ner­ja i söd­ra Spanien ”Ca­ra al Sol” (”Vänd mot so­len”) – det spans­ka fa­lan­gist­par­ti­ets of­fi­ci­el­la sång. José Utre­ra Mo­li­na, som blev 91 år gam­mal, vack­la­de ald­rig i sin lo­ja­li­tet mot dik­ta­torn som styr­de mel­lan 1939 och 1975.

Un­der Fran­cos dik­ta­tur var Mo­li­na bland an­nat bo­stads­mi­nis­ter och vice stats­chef. (TT­AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.