Brett stöd för skärpt ter­ro­rist­kamp

Re­ge­ring­en och de bor­ger­li­ga möts för sam­tal – vän­tas kun­na enas om nya åt­gär­der

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Re­ge­ring­en och de bor­ger­li­ga är över­ens om att kam­pen mot terrorism mås­te skär­pas.

Un­der sam­ta­len i vec­kan vän­tas bred enig­het om bland an­nat bätt­re sam­ar­be­ten mel­lan myn­dig­he­ter och kri­mi­na­li­se­ring av sam­rö­re med ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­ner.

Re­ge­ring­en och fö­re­trä­da­re för de bor­ger­li­ga par­ti­er­na träf­fas nu för att dis­ku­te­ra ter­ro­ris­m­be­kämp­ning­en ef­ter ter­ror­at­tac­ken i Stock­holm. In­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man (S) ska läg­ga fram för­slag på minst tre nya åt­gär­der, som dis­ku­te­rats de se­nas­te veck­ or­na. Först och främst ska en ut­red­ning till­sät­tas om hur sam­rö­re med ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­ner ska kri­mi­na­li­se­ras. Det kan in­ne­bä­ra att fler ty­per av stöd till så­da­na or­ga­ni­sa­tio­ner kan straf­fas. Det är ett för­slag som samt­li­ga bor­ger­li­ga par­ti­er står bakom.

Ett an­nat för­slag är att lät­ta på sek­re­tes­sen mel­lan myn­dig­he­ter som po­li­sen, Sä­po och Mi­gra­tions­ver­ket så att de kan ut­by­ta in­for­ma­tion snab­ba­re. Även här finns det stöd från de bor­ger­li­ga.

– Det finns en mas­sa stäl­len där det skul­le kun­na ha en re­jält skydds­hö­jan­de ef­fekt, till ex­em­pel när det kom­mer en per­son som va­rit på ter­ror­krigs­re­sa bor­de so­ci­al­tjäns­ten kun­na få ve­ta det, sä­ger Cen­terns rätts­po­li­tis­ke ta­les­per­son Jo­han Hedin.

Po­li­sen och Mi­gra­tions­ver­ket har ock­så pe­kat på pro­blem med dubb­la iden­ti­te­ter, där en per­son kan dö­mas för brott i ett namn och sö­ka asyl i ett an­nat.

Det tred­je för­sla­get är att an­vän­da elektro­nisk fot­bo­ja på per­so­ner som be­döms va­ra ett sä­ker­hets­hot, men som in­te kan ut­vi­sas på grund av att de till ex­em­pel ris­ke­rar död­straff el­ler tor­tyr i sitt hem­land. Det finns stort ma­jo­ri­tets­stöd för för­sla­get, ef­tersom M och KD är po­si­ti­va. C och L är dock skep­tis­ka.

– Det stop­par in­te en ter­ro­rist som vill be­gå ter­ro­rist­brott el­ler kö­ra en last­bil ut­med Drott­ning­ga­tan el­ler skju­ta nå­gon ut­an­för en re­stau­rang. Ut­gör man en sä­ker­hets­risk ska man sit­ta i för­var, sä­ger Li­be­ra­ler­nas rätts­po­li­tis­ke ta­les­per­son Roger Had­dad.

In­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man på­pe­kar att det även mås­te bli straff­bart att för­stö­ra den elektro­nis­ka fot­bo­jan och att den även kan kom­bi­ne­ras med plikt för per­so­nen att re­gel­bun­det an­mä­la sig hos en myn­dig­het.

And­ra för­slag kan det bli svå­ra­re att kom­ma över­ens om. M och KD vill att Sä­po ska kun­na få ta del av in­for­ma­tion från sig­nal­s­pa­ning även un­der på­gåen­de för­un­der­sök­ning. I dag stop­pas den in­for­ma­tio­nen när en för­un­der­sök­ning om brott in­leds. Or­sa­ken är främst att in­for­ma­tio­nen in­te kan an­vän­das som be­vis i en rät­te­gång, ef­tersom käns­li­ga sig­nal­s­pa­nings­me­to­der då kan av­slö­jas.

Yge­man tyc­ker att det kan va­ra lä­ge att av­vak­ta ef­fek­ter­na av de se­nas­te änd­ring­ar­na i sig­nal­s­pa­nings­la­gen in­nan nya görs.

Fle­ra av de bor­ger­li­ga par­ti­er­na krä­ver ock­så mer peng­ar till po­li­sen, Sä­po och un­der­rät­tel­se­tjäns­ten, men in­ri­kesmi­nis­tern ser in­te fram­för sig bud­get­för­hand­ling­ar med op­po­si­tio­nen. Yge­man tror än­då på go­da möj­lig­he­ter för en ny bred över­ens­kom­mel­se om kam­pen mot terrorism, likt den från 2015. Det kan dock be­hö­vas fler mö­ten.

Mo­de­ra­ter­nas rätts­po­li­tis­ke ta­les­per­son Be­a­trice Ask tyc­ker att re­ge­ring­en drar be­nen ef­ter sig i fle­ra av de frå­gor man ena­des om 2015. Till ex­em­pel när det gäl­ler att ut­ö­ka ka­me­raö­ver­vak­ning på of­fent­li­ga plat­ser, att stop­pa stat­li­ga bi­drag till dem som spri­der vålds­be­ja­kan­de och an­ti­de­mo­kra­tis­ka bud­skap och att stär­ka po­li­sens in­sats­styr­ka så att den kan sät­tas in på två plat­ser sam­ti­digt.

Ask vill ock­så att re­ge­ring­en gör en or­dent­lig upp­följ­ning av hän­del­se­för­lopp och in­sat­ser i sam­band med terror­då­det på Drott­ning­ga­tan, in­klu­si­ve me­di­as rap­por­te­ring till all­män­he­ten un­der de kri­tis­ka tim­mar­na.

Pe­ter Wall­berg/tt

FOTO: TT/ARKIV

Ska enas. Ef­ter terror­då­det på Drott­ning­ga­tan i Stock­holm den 7 april ska re­ge­ring­en och de bor­ger­li­ga par­ti­er­na träf­fas för att enas om nya åt­gär­der mot terrorism.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.