DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 15 år se­dan, 2002, höll Livs­me­dels­ver­ket en kon­fe­rens och var­na­de för höga hal­ter av akry­la­mid i vis­sa livs­me­del. För­u­tom i stekt och fri­te­rad mat skul­le det can­cer­fram­kal­lan­de äm­net även fö­re­kom­ma i höga hal­ter i en rad bas­livs­me­del, såsom bröd, ris och po­ta­tis­pro­duk­ter. Lar­met gav in­ter­na­tio­nellt eko och för­sälj­ning­en av chips och pom­mes fri­tes gick dras­tiskt ned i Sve­ri­ge de när­mas­te da­gar­na. Men rap­por­ten döm­des snart ut som ose­ri­ös och över­dri­ven av fors­ka­re. * För 25 år se­dan, 1992, gjor­de fi­nans­man­nen Erik Pen­ser come­back på den svens­ka are­nan. Han ha­de un­der fi­nan­s­kri­sen 1991 för­lo­rat kon­trol­len över sitt fö­re­tagsim­pe­ri­um, men träf­fa­de en upp­gö­rel­se med Nord­ban­ken som lös­te po­si­tio­ner­na. För en kro­na fick Pen­ser kö­pa till­ba­ka sitt ut­veck­lings­bo­lag Ygg­dra­sil, och släpp­te sam­ti­digt stäm­nings­kra­vet på 3,8 mil­jar­der kro­nor mot Nord­ban­ken. * För 30 år se­dan, 1987, ge­nom­för­des en fall­skärms­rädd­ning av det mer fan­tas­tis­ka sla­get i Pho­e­nix, USA. En er­fa­ren hop­pa­re, Di­a­ne Wil­li­ams, kol­li­de­ra­de och för­lo­ra­de med­ve­tan­det i luf­ten un­der en for­ma­tions­öv­ning. Hopp­kol­le­gan Gre­go­ry Ro­bert­son lyc­ka­des kom­ma ikapp hen­ne ge­nom att ”dy­ka” med hu­vu­det fö­re i cir­ka 320 km i tim­men, och ut­lö­sa hen­nes fall­skärm cir­ka tio se­kun­der fö­re markned­sla­get. Wil­li­ams över­lev­de med all­var­li­ga men in­te livs­ho­tan­de ska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.