Grat­tis Gö­te

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Gö­te Olsson i Span­narp fyl­ler 85 år 25 april. Gö­te som är född i Gal­ta­bäck är ut­bil­dad vid Katri­ne­bergs folk­hög­sko­la och vid Sånga-sä­by folk­hög­sko­la.

1955 an­ställ­des Gö­te på MHS Små­gris­för­med­ling i Tvåå­ker och kom se­na­re un­der sitt yr­kes­liv att äg­na sig åt liv­djurs­han­del, liv­djurs­auk­tio­ner men även van­li­ga gårds­ak­tio­ner. Han vis­ta­des myc­ket i vis­nings­hal­len i Fal­ken­berg, som är ri­ven se­dan någ­ra år, där han var auk­tions­för­rät­ta­re. Det ingick i job­bet på MHS.

Gö­te har ett stort in­tres­se för fotboll, han har bland an­nat va­rit fot­bolls­do­ma­re un­der många år. Han tyc­ker ock­så om att åka ut med bi­len run­tom i Sve­ri­ge.

Han är se­dan ett ti­o­tal år re­vi­sor i Tvåå­kers kyrk­li­ga sam­fäl­lig­het och är han en­ga­ge­rad i SPF:S kom­mu­na­la han­di­kappråd.

Gö­te har tre vux­na barn som han har god kon­takt med. Sin fö­del­se­dag fi­rar han på an­nan ort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.