Dep­pa in­te - det går in­te att be­gä­ra me­ra

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter - Mi­kael Martins­son 010-471 52 47 ∙ mi­kael.martins­son@hn.se

En he­ro­isk sä­song slu­ta­de i en kort de­pres­sion. Men Fal­ken­bergs mås­te va­ra hel­nöjt ef­ter den här stru­li­ga sä­song­en. Det tyc­ker jag klub­ben ska va­ra.

Fal­ken­bergs VBK har över­ras­kat al­la, in­klu­si­ve mig, och med stor san­no­lik­het även sig själ­va.

Det­ta ef­ter en sä­song där man bör­ja­de med att bli av med 75 pro­cent av si­na spe­la­res po­ängs­körd när Dar­ryl Shank, Ja­ke Staahl, Ar­no Sli­pac och Tobias Persson läm­na­de.

Och mäs­ter­pas­sa­ren Dar­dan Lush­ta­ku fick nog av klub­ben.

Ny­bygg­na­den hac­ka­de li­te i bör­jan, men slu­ta­de i Gp-guld och se­dan i guld i Nor­dic Club Cham­pi­ons­hip.

Knappt nå­gon trod­de det var sant.

DÄREMELLAN KOM FAYEZ Al­loush-af­fä­ren och stör­de och trä­na­ren Pa­trick Apa­ri­cio fick mö­ble­ra om igen i la­get. Väns­ter­spi­kers blev hö­ger­spi­kers och det var näs­tan som det kän­des att li­be­ron skul­le bli spi­ker ock­så.

Men nya spe­la­re tog kli­vet in, som pas­sa­ren Victor Ni­el­sen. Han över­gläns­te till och med Lush­ta­ku i se­mi­fi­na­len.

Som de eg­na ung­do­mar­na, fost­ra­de i klub­ben och med fa­mil­jer i stan. Jag tän­ker på Jo­han Gru­vaeus och bror­san Da­ni­el. Den sist­nämn­de var väl påtänkt som ka­non­mat på trä­ning­ar­na, men det slu­ta­de i så myc­ket spel­tid att han näs­tan kan räk­nas som ru­ti­ne­rad.

Jag tän­ker ock­så på Ed­win Svärd, som fick hop­pa in i slut­spe­let när Jo­han Eriksson blev mag­sjuk. Att som roo­kie stå och vän­ta på ser­var från någ­ra av Sve­ri­ges bäs­ta spe­la­re och ve­ta att mot­tag­ning­en är skill­na­den mel­lan vinst och för­lust, det är nerv­på­fres­tan­de.

Men det här året har gett väl­be­höv­lig ru­tin för fle­ra spe­la­re som kan ge än mer spel­mäs­sig ut­del­ning näs­ta år.

Och klub­ben har fått fram eg­na pro­duk­ter som i al­la fall får spe­la li­te.

Tit­tar man till im­por­ter­na i år har det kanske in­te va­rit suc­cé. Je­an Pra­do Sil­va går ifrån sitt år med god­känt. Men Ma­di­son Hay­den har in­te le­ve­re­rat som en im­port ska gö­ra. Han har sett kan­tig ut bå­de i kropps­språk och i spe­let.

MEN EN SOM le­ve­re­rat är Pedro Men­des. Jag kan för­stå att det var han som var vik­ti­gast att få be­hål­la in­för den här sä­song­en. Li­gans näst bäs­te bloc­ka­re – Wil­le Nils­son var kung­en i final­fi­na­len – har ock­så vi­sat sig vik­tig som på­dri­va­re nu när språ­ket bör­jat kom­ma mer och mer.

Det räck­te in­te till Sm-guld. Och det känns på nå­got kons­tigt sätt in­te spe­ci­ellt myc­ket. Klub­ben har över­pre­ste­rat och pre­stige­kam­pen mel­lan Apa­ri­cio och Jo­han Isacs­son slu­ta­de i för­bunds­kap­tens­vinst.

Jag kan tyc­ka att det är rätt kul att ett lag med ba­ra svens­ka spe­la­re vin­ner Sm-guld. (Ja, jag vet att andre­pas­sa­ren Nicho­las But­ler är från Austra­li­en men han spe­lar knappt!)

Jag har in­te he­la histo­ri­en klar för mig, men det mås­te va­ra många, många, många år se­dan.

Bild: RO­BERT BOMAN/FALKENBERGSBILD.SE

DEPPIGT. Fayez Al­loush och hans Fal­ken­bergs VBK är såklart in­te gla­da att för­lo­ra en Sm-fi­nal. Men med tan­ke på sä­song­en är ett sil­ver myc­ket bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.