Fal­ken­berg åk­te på sjät­te final­för­lus­ten

Tolv ra­ka fi­na­ler och sex guld. Det blev in­te ett sjun­de. Linköping var för starkt och vann med 3–0 i mat­cher ef­ter 3–0 i set i sista mat­chen. – Men jag mås­te sä­ga att jag nog ald­rig va­rit så stolt över ett lag, sa trä­na­ren Pa­trick Apa­ri­cio.

Hallands Nyheter - - Sporten - MI­KAEL MARTINS­SON 010-471 52 47 mi­kael.martins­son@hn.se

Trots två seg­rar i se­ri­en kun­de in­te Fal­ken­bergs VBK fort­sät­ta den in­slag­na vä­gen i fi­nal­se­ri­en. Det blev tre ra­ka för­lus­ter mot ett lag som var bäst när det gäll­de Sm­fi­nal.

Men ur Sm-slut­spe­let kom spe­la­re med ru­tin de in­te trod­de de skul­le få sä­song­en 2016/2017.

SOM DA­NI­EL GRUVAES, åter­i­gen till­ba­ka i startsex­an. Och det är en 17-åring som knappt tror det är sant att han spe­lat Sm-fi­nal.

– Jag var in­ställd att spe­la i b-la­get i år och mö­ta spe­la­re som helst satt i sof­fan på lör­da­gar­na och kä­ka­de chips. Så fick jag spe­la och det small di­rekt. Ing­et lul­lan­de med spel li­te då och då. Det har va­rit en upp­le­vel­se och en er­fa­ren­het.

Som han tar med sig in i näs­ta sä­song.

– Nu kom­mer jag in­te att va­ra ner­vös i al­la fall.

Han var för­stås be­svi­ken ef­ter final­för­lus­ten.

– Vi gav Hyl­te en smäll i se­min och var såklart hung­ri­ga på mer, men ha­de svårt att få till den ener­gin. Och Linköping är sto­ra grab­bar. Sam­ti­digt har vår sä­song va­rit men­talt på­fres­tan­de, sa Da­ni­el.

FAL­KEN­BERGS VBK KÄM­PA­DE och stred, och ha­de lä­get i förs­ta set vid led­ning 21–13.

– Där fast­na­de vi i en ro­ta­tion sam­ti­digt som ser­ve­mot­tag­ning­en blev li­te säm­re, sa Pa­trick Apa­ri­cio.

Och han kun­de tilläg­ga att Wil­le Nils­sons block re­ge­ra­de.

– Ja, där fick jag in någ­ra. det var skönt, sa Wil­le.

Fal­ken­ber­ga­ren tog nu sitt förs­ta Sm-guld.

– Jag har läng­tat och vän­tat så, ef­ter två final­för­lus­ter. Det här är så jäk­la gott. Luf­ten gick ur dem ef­ter att vi häm­tat upp un­der­läget i förs­ta och för oss gäll­de det ba­ra att tän­ka på näs­ta boll och näs­ta boll och in­te vad som skul­le hän­da ef­ter mat­chen, sa Wil­le.

MARATONSETET BLEV HELT mat­ch­avgö­ran­de. Fal­ken­berg ha­de sex set­bol­lar, Linköping av­gjor­de på sin sjun­de till 37–35.

– Det var ju vår bäs­ta pe­ri­od i mat­chen så det var synd att vi in­te fick med oss det se­tet och se­dan går luf­ten ur oss. Vi fick väl­digt svårt att kom­ma till­ba­ka igen, sa Pa­trick Apa­ri­cio.

Apa­ri­cio kun­de trots be­svi­kel­sen va­ra nöjd med årets sä­song.

– Vi har löst så många oli­ka ty­per av si­tu­a­tio­ner, och att vi slog Hyl­te med 3–0 i mat­cher i se­mi­fi­na­len är egent­li­gen otro­ligt.

PÅ MÅN­DAG BÖR­JAR byg­get med la­get in­för näs­ta sä­song.

– Vi har in­te snac­kat nå­got un­der slut­spe­let. en del spe­la­re har kon­trakt, and­ra in­te.

Fayez Al­loush, som va­rit myc­ket bra un­der sä­song­en, sä­ger så här:

– Jag stan­nar gär­na. Har bra jobb i Fal­ken­berg och trivs i la­get. Klub­ben vill ha mig kvar, men jag har in­te ta­lat med coachen än­nu.

Bild: JEPPE GUSTAFS­SON

EN GI­GANT. Erik Sund­berg var pre­cis så bra så att han kun­de fö­ra sitt lag till Sm-guld mot Fal­ken­berg

Bild: JEPPE GUSTAFS­SON

LI­TE DEPP. Da­vid Åker­man har svårt att le ef­ter Sm-final­för­lus­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.